Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26939340 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-02
Przedmiot ogłoszenia:Przegląd pomp próżniowych
Organizator:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Adres: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Gliwice
Państwo: Polska
Telefon / fax:(32) 278 88 86, (32) 278 88 87, fax: (32) 231 35 12
E-mail:
Opis:przegląd pomp próżniowych DVP LC 305
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac wchodzących w skład przeglądu 3 pomp próżniowych DVP LC 305:
- dostarczenie i wymiana filtrów oleju,
- dostarczenie i wymiana separatorów,
- dostarczenie i wymiana filtrów powietrza lub wymiana obudowy filtra wraz z wkładem, montaż dodatkowego zaworu odpowietrzającego układ,
- dostarczenie i wymiana zestawów do zaworów wrotnych,
- sprawdzenie działania układu regulacji i zabezpieczeń,
- sprawdzenie szczelności 2 zbiorników o pojemności 1,6 m3 oraz 1 m3,
- sprawdzenie połączeń elektrycznych,
- dostarczenie i wymiana dedykowanego lub równoważnego oleju przeznaczonego do w/w pomp,
- czyszczenie naczyń obserwacyjnych,
- dostawa i wymiana 2 filtrów bakteriobójczych.
Zdjęcia tabliczek znamionowych znajdują się w załączniku nr 3.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników.
Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe koszty związane z materiałem i transportem do siedziby Zamawiającego (przegląd będzie możliwy od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00 do 14:30) itp.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin złożenia oferty: do 09.04.2024 r.
6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
Termin składania:2024-04-09
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: prosimy o określenie ilości dni potrzebnych na realizację (wypełnia Wykonawca)
Wymagania:2. Kryterium: cena-100%
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia.
b) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
d) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
e) oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)
UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."
b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
Numer dokumentu:DA/DT-381-16/24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: