Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15294267 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-25
Przedmiot ogłoszenia:Przeglądy serwisowe i techniczne
Organizator:Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park
Adres: ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22/ 854 01 30 wew. 0212, tel.: 22/ 854 01 30, wew. 0121
E-mail:
Opis:Przeglądy serwisowe i techniczne Centrali Sygnalizacji Pożarowej XLS 1000 ( CSP XLS10O0 ) oraz Instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej (ISSP )
znajdujących się w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ul. Merliniego 4 w Warszawie.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 08.05.2018 r. do godz. 15.00_
Oferty można składać: faksem, nr faksu 22/ 854 01 40
drogą elektroniczną na adres oferty@wodnypark.com.pl
pisemnie na adres Mokotowska Fundacji Warszawianka - Wodny Park,
ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa
Termin składania:2018-05-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od 04.09 2018 r. do 03.09.2020 r.
Wymagania:Kryterium/kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Cena oferty - stanowi 70% znaczenia.
2. Cena roboczogodziny po narzutach (tzn. roboczogodzina pomnożona narastająco przez koszty pośrednie i przez zysk) - stanowi 30% znaczenia.
Zamawiający wymaga, żeby zawrzeć w ofercie narzuty do roboczogodziny za ewentualne prace w niedziele i święta, oraz za pracę w godzinach nocnych 22.00 - 6.00.
Inne elementy oceny ofert -_
Forma płatności: przelew 14 dni od otrzymania faktury, rozliczenie miesięczne._
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli wpłynie do Zamawiającego przed terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu.
Dokumenty wymagane do oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
- Wykonawca powinien posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji prac serwisowych, uprawnienia konserwatora systemów SSP, doświadczenie i wiedzę przeciwpożarową, znajomość systemu p. poż. firmy HONEYWELL oraz certyfikaty/uprawnienia zgodne z obowiązującym w Polsce prawem w tym zakresie.
- Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 16 o posiadaniu przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w obsłudze serwisowej Centrali Sygnalizacji Pożarowej XLS 1000 oraz Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę:
- własnego wykazu obiektów, w których Wykonawca wykonał prace serwisowe w okresie ostatnich 3 lat, należy również określić jakie prace serwisowe były wykonane,
- oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 16 potwierdzającego dysponowaniem potencjałem kadrowym, gwarantującym należyte wykonanie zamówienia,
- opłaconej polisy OC w kwocie minimum 50 000 zł.
Kontakt:Artur Kowalkowski, tel.: 22/ 854 01 30 wew. 0212; tel. kom.: 605 957 009, Krzysztof Mazur tel.: 22/ 854 01 30 wew. 0121; tel. kom.: 603 994 569, Robert Grzelczyk tel.: 22/ 854 01 30 wew. 0121; tel. kom.: 601 545 004
Numer dokumentu:MFWWP/OG/5/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: