Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26997016 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-04-11
Przedmiot ogłoszenia:PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW RESPIRATORÓW I KARDIOMONITORÓW
Organizator:5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (12) 630-80-57, tel.: (12) 630-80-59
E-mail:
Opis:1. Przedmiotem postępowania jest: PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW RESPIRATORÓW I KARDIOMONITORÓW.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 17.04.2024 roku do godz. 09:00
Termin składania:2024-04-17
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie realizowane będzie doraźnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Poszczególne usługi będą realizowane według harmonogramu przesłanego (e-mail) przez uprawnionego pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego.
Wymagania:2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
C. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY według załącznika nr 1,
2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika - w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
3. Dokument potwierdzający autoryzację producenta.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują mailowo. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.
KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 100%.

W zakresie kryterium ,,CENA" - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x
100 x 100 %

wartość brutto oferty badanej
INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego
.ZASTRZEŻENIA
a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)
c/ O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)
Uwagi:KLAUZULA RODO
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) (,,PZP");
4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
o prawo dostępu do danych osobowych;
o prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
o prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
o prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.
Kod CPV:50421000-2
Numer dokumentu:73/ZP-podprogowe/5WSzKzP - SPZOZ/2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: