Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14486740 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Organizator:Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
Adres: ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61 656 35 00, faks 61 656 35 66
Opis:Przedmiotem zamówienia na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest ,,przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem".
Informacje dotyczące badanej jednostki:
L.p. Nazwa jednostki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
1. Adres ul. Piekary 19, 61o823 Poznań
2. Nr telefonu 61 65 63 500
3. Nr fax 61 65 65 366
4. Rok rozpoczęcia działalności 2003 r.
5. Przedmiot działalności WARP Sp. z o.o. zapewnia przedsiębiorcom dostęp do: pożyczek, dotacji, doradztwa, szkoleń.
6. Kapitał własny (w zł) 31.12.2016 r. 33 710 814,34
7. Przychody ogółem (w zł) za 2016 r. 9 937 141,95
8. Suma bilansowa (w zł) na 31.12.2016 r. 164 654 163,40
9. Wynik finansowy netto (w zł) na 31.12.2016 r. 288 000,15
10. Liczba zatrudnionych w 2017 r. 81
11. Szacunkowa liczba dokumentów księgowych 4 000
12. Okres objęty badaniem 2017 r.
13. Preferowany termin: 1)przeprowadzenia badania (zakończenie) 2)złożenie raportu i opinii 1) 15.04. 2018 r. 2) 30.04. 2018 r.
14. Miejsce badania Siedziba Spółki
Warunki badania sprawozdania finansowego:
1. Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, o którego terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki, w spotkaniu z członkami Zarządu Spółki po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania, oraz na życzenie Rady Nadzorczej w spotkaniu z członkami Rady Nadzorczej; o terminie spotkania biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w spotkaniu z Zarządem i Radą Nadzorcza Spółki ponosi biegły rewident.
4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 30 kwietnia 2018 roku.
Dane ze sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe dostępne są na stronie internetowej Spółki www.warp.org.pl w biuletynie informacji publicznej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem:
a. kuriera lub poczty za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61o823 Poznań
dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe WARPo33/Z/2017 o Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem".
b. złożyć osobiście w sekretariacie Spółki piętro IX, pokój 908 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe WARPo33/Z/2017 o Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia rezerw na należności z tytułu udzielonych pożyczek oraz sporządzenie opinii wraz z raportem".
2. Oferty należy składać w terminie do 04.12.2017r. do godziny 14:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2017-12-04
Miejsce i termin realizacji:Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 30 kwietnia 2018r.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
1) posiadające uprawnienia wymienione w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym( Dz. U. 2017.1089),
2) spełniające warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089),
3) posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych o o zamówienie mogą się ubiegać podmioty które w okresie ostatnich 5 lat przeprowadziły co najmniej trzy badania sprawozdania finansowego banku lub podmiotu którego głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym i którego kwota udzielonych pożyczek w roku obrachunkowym którego dotyczyło badanie sprawozdania finansowegowynosiła co najmniej 30 mln zł. Podmiotem którego głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym w rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego jest podmiot którego co najmniej 80 % przychodów stanowią przychody z tytułu pożyczek udzielanych podmiotom gospodarczym.
4) które, dysponują oraz zapewniają, że badanie sprawozdania finansowego któregodotyczy niniejsze zapytanie ofertowe realizowane będzie osobiście przez biegłegorewidenta który ma doświadczenie w badaniu co najmniej dwóch sprawozdań finansowych podmiotów wskazanych w pkt III ppkt. 3, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli oferta Wykonawcy uzyskała dodatkowe punkty z tytułu doświadczenia biegłego rewidenta, wówczas Wykonawca musi zapewnić w realizacji zamówienia udział biegłego rewidenta spełniającegowymagania wskazana w Ofercie Wykonawcy.
5) ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).
3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz. U. 2017.1089).
4. Potwierdzenie wykonania usługi w ostatnich 5 latach w jakich przeprowadzone zostały badania (w formie referencji lub protokołu odbioru usługi), w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta określone w pkt. III ppkt. 3 i 4 (załącznik nr 2).
5. Wykaz osób o osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta, która będzie uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego wraz z informacjami na temat jegokwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność bankową lub zajmujących się udzielaniem pożyczek podmiotom gospodarczym (załącznik nr 3).
6. Aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
V. PRZYGOTOWANIE OFERTY:
Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz ofertowy stanowiący o załącznik nr 1 dozapytania ofertowego.
5. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych usług podmiotu o (załącznik nr 2); formularz osobowy biegłego rewidenta o (załącznik nr 3).
6. Oferta winna zawierać m.in. nazwę i adres wykonawcy, być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.
7. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
8. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem ,, za zgodność z oryginałem".
9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu.
10. Treść oferty ma być napisana w formie wydruku komputerowego lub nieścieralnym atramentem.
11. Nie spełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: o 60% wartość brutto wykonania usługi
Proporcje matematyczne wg wzoru:
cena najniższa/cena badanej oferty x 100 x60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta o najniższej cenie o 60 pkt., pozostałe oferty o ilość punktów wyliczona według wzoru gdzie 1 pkt = 1%.
40% doświadczenie biegłego rewidenta o w tym kryterium punkty przyznawane za doświadczenie biegłego rewidenta, którego udział Wykonawca zapewniania w badaniu sprawozdania finansowego WARP sp. z o.o. za rok 2017 jako kluczowego biegłegorewidenta biorącego udział w badaniu sprawozdania finansowego i podpisującego się pod opinią biegłego rewidenta w badaniach sprawozdania finansowego wskazanych niżej podmiotów gospodarczych:
o 10 pkt o biegły rewident brał udział i wydał opinię biegłego rewidenta (podpisał się pod opinią biegłego rewidenta) w badaniach sprawozdania finansowego co najmniej 3 podmiotów będących bankami lub spółkami, których głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym i których kwota udzielonych pożyczek w roku obrachunkowym którego dotyczyło badanie sprawozdania finansowego wynosiła conajmniej 30 mln zł. Spółką której głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym w rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego jest spółka, której co najmniej 80 % przychodów stanowią przychody z tytułu pożyczek udzielanych podmiotom gospodarczym.
o 20 pkto biegły rewident brał udział i wydał opinię biegłego rewidenta (podpisał się pod opinią biegłego rewidenta) w badaniach sprawozdania finansowego co najmniej 3 podmiotów będących bankami lub spółkami, których głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym i których kwota udzielonych pożyczek w roku obrachunkowym którego dotyczyło badanie sprawozdania finansowego wynosiła conajmniej 50 mln zł. Spółką której głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym w rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego jest spółka której co najmniej 80 % przychodów stanowią przychody z tytułu pożyczek udzielanych podmiotom gospodarczym.
o 30 pkto biegły rewident brał udział i wydał opinię biegłego rewidenta (podpisał się pod opinią biegłego rewidenta) w badaniach sprawozdania finansowego co najmniej 3 podmiotów będących bankami lub spółkami których głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym i których kwota udzielonych pożyczek w roku obrachunkowym którego dotyczyło badanie sprawozdania finansowego wynosiła conajmniej 80 mln zł. Spółką której głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym w rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego jest spółka której co najmniej 80 % przychodów stanowią przychody z tytułu pożyczek udzielanych podmiotom gospodarczym.
o 40 pkto biegły rewident brał udział i wydał opinię biegłego rewidenta (podpisała się pod opinią biegłego rewidenta) w badania sprawozdania finansowego co najmniej 4 podmiotów z których co najmniej dwa są bankami a pozostałe są spółkami, których głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym i których kwota udzielonych pożyczek w roku obrachunkowym którego dotyczyło badanie sprawozdania finansowego wynosiła co najmniej 80 mln zł. Spółką której głównym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek podmiotom gospodarczym w rozumieniu
niniejszego zapytania ofertowego jest spółka której co najmniej 80 % przychodów stanowią przychody z tytułu pożyczek udzielanych podmiotom gospodarczym.
Gdzie 1 pkt = 1%
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie do 30 grudnia 2017 r, oraz zamieści wyniki na stronie internetowej.
X. PŁATNOŚCI:
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY według następującego harmonogramu:
o 20 % wynagrodzenia, powiększonego o podatek od towarów i usług, nie później niż w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy; w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki WYKONAWCA wystawi ZAMAWIAJĄCEMU odpowiednią fakturę VAT,
o 80 % wynagrodzenia powiększonego o podatek od towarów i usług o w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT, którą WYKONAWCA wystawi po przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU opinii i raportu.
XI. WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia :
Główny Księgowy o Barbara Nettmann barbara.nettmann@warp.org.pl
2. W zakresie zapytania ofertowego o
Kierownik ds. zakupów i rozliczeń o Andrzej Janowski andrzej.janowski@warp.org.pl
XII. ZASTOSOWANA PROCEDURA:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego owartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
2. Zapytanie ofertowe o zgodnie z Regulaminem zakupów WARP Sp. z o.o. oraz zasadą konkurencyjności.
3. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższy szacowany koszt jaki założył Zamawiający.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Kontakt:WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
1. W zakresie przedmiotu zamówienia :
Główny Księgowy o Barbara Nettmann barbara.nettmann@warp.org.pl
Numer dokumentu:WARPo33/Z/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: