Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-02
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie dwóch dwunastogodzinnych szkoleń
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach
Adres: ul. Szkolna 6, 58-573 Piechowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. jeleniogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax 75 76 12 332
E-mail:
Opis:przeprowadzenie dwóch
dwunastogodzinnych szkoleń dla dwóch grup po 15 nauczycieli każda
dot. ,,Podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli" realizowanych w ramach projektu
,,Zdobywamy wiedzę" ze środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020 za
pośrednictwem EFS
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch szkoleń dla dwóch grup po 15
nauczycieli każda dot. ,,Podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli"
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
-podanie dokładnego harmonogramu szkolenia,
-materiały szkoleniowe i certyfikaty dla uczestników,
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie dwóch szkoleń dla dwóch grup po 15
nauczycieli wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych oraz wręczeniem
certyfikatów uczestnictwa dla przeszkolonych we wskazanej lokalizacji na terenie
naszej gminy,
3. Integralną częścią przedmiotu zamówienia jest projekt umowy stanowiącej załącznik nr 1
do w/w zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Propozycję cenową należy złożyć (przesłać) w terminie do dnia 27 lutego 2018 r.
do godz. 12.00 w jednej z wybranych form:
a) pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego - 58-573 Piechowice,
ul. Szkolna 6 - w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Piechowicach
b) pisemnie drogą pocztową lub posłańcem na adres: Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 6 58-573 Piechowice - w sekretariacie szkoły
decyduje data wpływu do 27.02.2018 r.,
c) pocztą elektroniczną na adres sp1sekret@interia.pl
Termin składania:2018-02-27
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 15.06.2018 r.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Szkolna 6
58-573 Piechowice
Wymagania:OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ (ofertowej):
1. oferta może być złożona w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną,
2. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo,
3. ma obejmować całość zamówienia
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. W ofercie należy podać informacje zawarte w formularzu propozycji cenowej (ofertowej)
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a w szczególności:
a) cenę oferty brutto wraz z podatkiem VAT w złotych polskich,
b) stawkę podatku VAT,
2. Propozycja cenowa (ofertowa) ma być sporządzona na formularzu propozycji cenowej
(ofertowej) wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
3. Propozycja cenowa ma być sporządzona trwałą techniką np. nieścieralnym atramentem,
tuszem na komputerze, maszynie do pisania ręcznie, w języku polskim, czytelnie bez
skreśleń i poprawek. Jeżeli oferta będzie przesyłana w formie elektronicznej musi mieć
formę skanu dokumentu podpisanego przez uprawnioną osobę do reprezentowania
Oferenta. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Oferenta wynika z udzielonego
pełnomocnictwa do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej ( ofertowej):
a) zaproponowana przez Oferenta cena ma zawierać cenę brutto w tym podatek VAT
według obowiązującej stawki,
b) cena oferty (brutto wraz z podatkiem) jest ceną łączną za wykonanie zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
c) cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia
w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym
opisem podmiotu zamówienia.
Uwaga: nie dopuszcza się podawania ceny oferty w wariantach, alternatywnie lub w
przedziałach liczbowych. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie
odrzucona.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po
zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Stawkę podatku VAT
Wykonawca przyjmuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity z 2017r. poz. 1221 ).

V. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Propozycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny ofert:
przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym
kryterium:
CENA - 100%
Cena - A(X)
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
propozycjach cenowych ( ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego nn. zaproszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
A(x) = ----------- x 100
C(x)
gdzie:
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie ,,x" za kryterium ceny
C min - cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte nn. zamówieniem,
C(x) - cena zawarta w ofercie ,,x"
2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego propozycja cenowa (ofertowa)
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma
najwyższą ilość punktów - najniższa cena oferty.
2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób
uniemożliwiający przypadkowe tj. nieuprawnione jej otwarcie i opisanej w następujący
sposób:
nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją ,, Propozycja cenowa
na przeprowadzenie dwóch dwunastogodzinnych szkoleń dla dwóch grup po 15
nauczycieli każda dot. ,,Podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli".
Nie otwierać do dnia 27.02.2018 r. do godz. 12.00
Oferty składane pocztą elektroniczną należy przesłać na adres sp1sekret@interia.pl
do dnia 27.02.2018 r. do godz. 12.00. Oferta taka musi wpłynąć na serwer pocztowy
Zamawiającego a treść przesłanej wiadomości musi zawierać następujące zapisy;
- dotyczy Propozycja cenowa na przeprowadzenie dwóch dwunastogodzinnych szkoleń
dla dwóch grup po 15 nauczycieli każda dot. ,,Podnoszenie kompetencji cyfrowych
nauczycieli"
- nie otwierać załącznika przed 27.02.2018 r. do godz. 12.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.piechowice.pl
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.piechowice.pl
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY
1. W terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Oferent, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy.
Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.
2. Przed podpisaniem umowy zwycięski Oferent winien dostarczyć:
a) aktualny dokument na podstawie, którego prowadzona jest działalność gospodarcza
stosownie do formy prowadzonej działalności gospodarczej np. odpis KRS lub ewidencji
działalności gospodarczej, z którego wynika kto w imieniu Wykonawcy jest upoważniony
do reprezentowania i zaciągania zobowiązań lub przekazać dane do pozyskania takich
dokumentów jeżeli są one udostępniane w formie elektronicznej przez instytucje
prowadzące ich ewidencję, np.; NIP, REGON
3. Dokumenty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
z zachowaniem przepisów. Poświadczenie takie oprócz ogólnej klauzuli: ,,za zgodność z
oryginałem", powinno zawierać imię, nazwisko oraz datę dokonania poświadczenia, jak
również pieczęć Wykonawcy.
Kontakt:Dodatkowych informacji z ramienia zamawiającego udziela Pani Marzena Sąsiada dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach pod numerem telefonu 75 76 12 332 ,e-mail:
sp1sekret@interia.pl
Numer dokumentu:SP-1.081.4.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: