Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego
Organizator:Urząd Miejski w Białymstoku
Adres: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 879 79 79, tel. 85 869 66 14
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi, o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 zł netto

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej we wskazanym obszarze
o łącznej powierzchni ok. 117 ha, obejmującym fragment miasta Białegostoku
w rejonie Krywlan (tereny oznaczone na załączniku graficznym- załącznik nr 1 do projektu umowy);
2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego uwzględniającego rozpoznanie elementów przyrodniczych w obszarze opracowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki przedstawiono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: du@um.bialystok.pl do dnia 18/10/2021 r. do godz. 14:00.
Termin składania:2021-10-18
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2022 r.
Kontakt:11. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
Agnieszka Lewczuk, pok. nr 208, Departament Urbanistyki, ul. Białówny 11, 15-437 Białystok, tel. 85 869 66 14, e-mail: du@um.bialystok.pl
Kod CPV:90711500-9
Numer dokumentu:URB-III.271.2.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: