Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie kursów zawodowych
Organizator:Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o
Adres: Adama Mickiewicza (ul.) 47, 70-385 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:508941220
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9556
Opis:"Dobry start w przyszłość"

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących kursów zawodowych w ramach projektu "Dobry start w przyszłość":
Specjalista do spraw sprzedaży z egzaminem wewnętrznym - dla 3 uczestników projektu (+/- 2 osoby).
Wymagania względem organizacji szkoleń:
1. Średni czas trwania kursu Specjalista do spraw sprzedaży 80 godzin (teoria + praktyka)
Liczba godzin szkolenia zawodowego musi umożliwiać pełne podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji Uczestników Projektu zgodne z przyjętymi standardami. Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
2. Miejsce realizacji kursu: Giżycko
3. Przewidywana ilość uczestników kursu może ulec zmianie.
4. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia kursu zawodowego wraz z egzaminem prowadzącym do podniesienia poziomu kwalifikacji/kompetencji. Kurs Specjalista do spraw sprzedaży musi zakończyć się przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego. Wykonawca musi przedstawić raport z ich przeprowadzenia oraz kopie wydanych certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem.
5. Osoba prowadząca szkolenie musi mieć udokumentowaną wiedzę z zakresu tematyki szkolenia oraz przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
6. Narzędzia wykorzystywane do realizacji szkoleń zawodowych muszą być dostosowane do grupy docelowej opisanej w części 3. Charakterystyka uczestników projektu
Inne wymagania Zamawiającego:
- Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom kursu Specjalista do spraw sprzedaży laptopy przystosowane do przeprowadzenia zajęć w ilości odpowiedniej do liczby uczestników.
- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczestnikom szkolenia odpowiednie odległości na sali (odstępy pomiędzy stanowiskami min.1,5m), a także środki ochrony osobistej - maseczki, rękawiczki. Szkolenie zostanie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi np. GIS w trakcie epidemii SARS-CoV-2;
- Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty (załącznik nr 1) złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe;
- Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wszelkich materiałów, które otrzymują Uczestnicy Projektu, w szczególności: publikacji, materiałów dydaktycznych, prezentacji, materiałów audiowizualnych, itp.) oraz dokumentów związanych z realizacją zajęć, (jeżeli jest to możliwe) a także umieszczenia plakatu promującego projekt o minimalnym rozmiarze A3 widocznym dla uczestników zajęć przed wejściem do Sali;
- Wynajem sal na szkolenia zawodowe leży po stronie Wykonawcy;
- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikom Projektu podczas każdego dnia szkolenia przerw kawowych (minimum kawa, herbata, woda) i obiadu;
- Sala musi zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym osób poruszających się na wózkach, osób niewidomych). Sala, w której odbywać się będzie kurs powinna być odpowiednio wyposażona umożliwiając w pełni realizację zajęć, w tym zapewniać dostęp do źródeł prądu, odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie. Sala powinna zapewniać dostęp do WC i urządzeń sanitarnych w bliskiej odległości od sali dla osób niepełnosprawnych (w tym samym budynku, w którym znajduje się sala).
- Kurs musi być dostosowany do poziomu uczestników - obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu z ewaluacji w oparciu o pre-testy i post-testy;
- Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie danego dnia i pisemnie informował Zamawiającego o nieobecnościach na zajęciach uczestników/czek, ich spóźnieniach i wcześniejszych wyjściach lub o ich zwolnieniach lekarskich oraz prowadził stosowny rejestr.
- Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji zajęć w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją zajęć.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-10-12
Termin składania:2020-10-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
giżycki
Gmina
Giżycko
Miejscowość
Giżycko
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-10-13
Koniec realizacji
2020-10-28
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Specjalista do spraw sprzedaży z egzaminem wewnętrznym - dla 3 uczestników projektu (+/- 2 osoby).
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POWR.01.03.01-00-0010/18 - Dobry Start w przyszłość
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie:
a) ilości godzin świadczonych usług, ilości uczestników uczestniczących w szkoleniach, terminu i długości świadczenia usługi;
b) rozszerzenia usługi o usługi nieobjęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki (zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c) zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę, jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców pod warunkiem, że: zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Oferent na dzień składania oferty oraz w trakcie realizacji niniejszego zamówienia musi być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
2. Osoba prowadząca szkolenie z ramienia oferenta musi mieć udokumentowaną wiedzę z zakresu tematyki szkolenia oraz przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
3. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferent jest zobowiązany do odbycia 2 spotkań, które odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, mających na celu m.in. przedstawienie możliwości technicznych przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem ECDL oraz zasobów kadrowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i podpisania umowy.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. Poprzez niezbędne doświadczenie i kwalifikacje rozumie się dysponowanie kadrą min.2 trenerów z wykształceniem wyższym oraz min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze szkolenia. Dopuszcza się posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia działalności ww. obszarze.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia. Weryfikacja spełnienia kryterium (Ocena spełnienia kryterium: tak-nie) z pkt. 1 zostanie dokonana na podstawie załączonego do zapytania ofertowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Formularza ofertowego z tabelą - na wzorze stanowiącym załącznik 1;
2. Doświadczenia w prowadzeniu kursów zawodowych zgodnych z przedmiotem zamówienia - na wzorze stanowiącym załącznik nr 2;
3. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków zamówienia - na wzorze stanowiącym załącznik nr 3;
4. Oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie - na wzorze stanowiącym załącznik nr 4;
5. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO - na wzorze stanowiącym załącznik nr 5;
6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);
7. Aktualnego wpisu do RIS.
8. Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy z zakresu tematyki szkolenia oraz przygotowanie do pracy z osobami niepełnosprawnymi osoby prowadzącej kurs.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-10-02
Data ostatniej zmiany
2020-10-02

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 90 % (CB)
Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 90 pkt., natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 90
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 90 pkt. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą liczbę pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Elastyczność realizacji - 10% (E)
Zamawiający będzie przyznawał punkty za możliwość bez kosztowego odwołania/przełożenia terminu realizowanych/rozpoczynających się zajęć:
o 7 dni przed rozpoczęciem zajęć- 3 pkt
o 3 dni przed rozpoczęciem zajęć - 5 pkt
o w dniu realizacji - 10 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
LP = CB+E
LP - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
CB - liczba punktów przyznana za kryterium ,,Cena brutto"
E - liczba punktów przyznana za kryterium ,,Elastyczność realizacji".
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Kątny
tel.: 508941220
e-mail: akat@inbit.pl
Kod CPV:80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
Numer dokumentu:2020-3134-9556
Źródło: Internet i własne
Załączniki: