Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17468348 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie kursu języka angielskiego
Organizator:Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
Adres: ul. Zamojska18A, 22-500 Hrubieszów
Województwo / powiat: lubelskie, pow. hrubieszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: /84/ 696-33-38 fax: /84/ 696-33-38
E-mail:
Opis:3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla
17 osób w ramach projektu pn.: ,,Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie
oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współcze-
snego rynku pracy". Kurs języka angielskiego - 2 grupy (razem 17 osób) x120h:
a) 1 grupa poziom (ustalony przez prowadzącego),
b) 2 grupa poziom (ustalony przez prowadzącego).
2) Kurs powinien obejmować: podniesienie kompetencji językowych z zakresie: słucha-
nia, mówienia, czytania, pisania. Tematyka kursu powinna dotyczyć zagadnień me-
chanicznych i informatycznych wywodzących się z mechatroniki oraz zostać dostoso-
wana do programów nauczania języka angielskiego w szkole.
3) Podniesienie kompetencji z języka angielskiego powinno odbywać się zgodnie
z 4 etapowym systemem nauki, który obejmuje:
Strona 2 z 6Projekt pn.: ,,Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego
rynku pracy", współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
a) Etap 1: Zakres - grupa docelowa objęta wsparciem - wskazuje Zamawiający;
b) Etap 2: Wzorzec - zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, któ-
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
re osiągną uczestnicy w wyniku uczestnictwa w kursie;
c) Etap 3: Ocena - przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryte-
riów oceny po zakończeniu wsparcia udzielonego danej grupie;
d) Etap 4: Porównanie - porównanie uzyskanych efektów etapu 3 (ocena)
z przyjętymi wymaganiami (określonymi w etapie 2 efektami uczenia się) po za-
kończeniu wsparcia udzielanego danej grupie.
Uczestnikami projektu będą nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych
w technikum i szkole branżowej I stopnia.
Liczba godzin szkolenia: 60 h x 2 grupy = 120 h. Godzinę zajęć należy rozumieć jako
zegarowa. Jednego dnia kursu liczba zajęć nie może przekraczać 5 h.
Zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zama-
wiającego w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
ul. Zamojska 18a, 22-500 Hrubieszów (Zamawiający zapewnia salę wykładową do
przeprowadzenia zajęć).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu, każdorazowo zmiana
harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed termi-
nem, którego dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe)
Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji.
Zamawiający wymaga, by wszystkie wytwory powstałe w ramach niniejszego Zamó-
wienia zostały stworzone przez Wykonawcę z poszanowaniem praw autorskich i
przeniesione na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiający wymaga, by podczas szkoleń prowadzący posługiwał się innowacyjny-
mi formami nauczania oraz wprowadzał aktywizujące metody pracy.
Wykonawca wystawi wszystkim uczestnikom, którzy ukończą kurs/szkolenie za-
świadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Prowadzący zobowiązany jest do pomiaru zmiany poziomu wiedzy uczestników zajęć
minimum 2 razy: na początku cyklu kształcenia i na zakończenie za pomocą testów
sprawdzających.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach ceny kursu:
a) wykwalifikowanych wykładowców (trenerów), posiadających kwalifikacje
i uprawnienia do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie z min. 2-letnim
Strona 3 z 6Projekt pn.: ,,Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego
rynku pracy", współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć o tożsamej z przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,
b) opracowaniu planu zajęć (harmonogram) z uwzględnieniem: zakresu treści, metod
pracy oraz środków dydaktycznych,
c) prowadzenia dokumentacji zajęć, m.in.: w formie dziennika zajęć, listy obecności,
(wzór dziennika dostarczy Zamawiający),
d) przeprowadzenia egzaminu,
e) przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu.
13) Wymagania w stosunku do Wykonawcy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone przez Zamawiającego:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
objętej przedmiotem niniejszego zapytania (poświadczona kserokopia wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS),
b) Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (dotyczy osób prawnych),
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (poświadczone
kserokopie dokumentów) min. 2-letnie doświadczenie trenera w prowadzeniu
kursu z zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia (wymagane
w momencie składania ofert).
Miejsce i termin składania ofert: 6) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia
14 czerwca 2019 roku do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj.:
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
ul. Zamojska18A
22-500 Hrubieszów
- Biuro projektu (parter, pokój nr 16).
7) Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 6) a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
Otwarcie ofert:8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 12.15. w siedzibie: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ul. Zamojska18A 22-500 Hrubieszów
Termin składania:2019-06-14
Miejsce i termin realizacji:4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Wymagania:. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCE-
NY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1) W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związa-
ne z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
Strona 4 z 6Projekt pn.: ,,Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego
rynku pracy", współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, peł-
nomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powino-
wactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru-
giego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.
6.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Ofertę stanowią:
a) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1),
b) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik Nr 2).
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wyko-
nawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym do-
kumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełno-
mocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszko-
dzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firma)
i adresem Wykonawcy oraz opisane: ,,Oferta na przeprowadzenie kursu języka angiel-
skiego".
Strona 5 z 6Projekt pn.: ,,Kompetentni na rynku pracy - dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego
rynku pracy", współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
- Biuro projektu (parter, pokój nr 16).
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1) Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3) Cena określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie będzie zmieniana
w toku realizacji zamówienia (cena ryczałtowa).
8. KRYTERIA WYBORU OFERTY - cena 100%.
1) Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
Cena najniższa spośród złożonych ofert (Cn)
Otrzymane punkty ( Cc) = -------------------------------------------------------x 100
Cena badanej oferty (Co)
2)
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione wy-
magania oraz uzyska największą liczbę punktów.
1) Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania w
terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.
Kontakt:3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
? Krzysztof Mazur: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18A,
22-500 Hrubieszów - Lider Biura projektowego, e-mail: krmazur@poczta.onet.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: