Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20482359 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie poradnictwa prozdrowotnego dla osób objętych wsparciem
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Adres: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 089 534 04 14, Fax. 089 534 05 38
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym zgodnie z art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na:
Poradnictwo prozdrowotne dla uczestników projektu ,,Żyjmy jak wszyscy" uczęszczających do Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących ,,Gest" przy Ul. Kętrzyńskiego 3/1 w Olsztynie

Przedsięwzięcie stanowi integralną część projektu:
nr RPWM.11.02.04-28-0026/19-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne, Działania 11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.
1.Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu poradnictwa prozdrowotnego dla osób objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących Gest przy Ul. Kętrzyńskiego 3/1 w Olsztynie.
2. Spotkania z lekarzem geriatrą/ pielęgniarką skierowane są do 16 osób - objętych wsparciem Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących ,,GEST" w formie:
- wykładów przeprowadzonych minimum 1 godz. w miesiącu w okresie od stycznia do 31 maja 2021 r. (łącznie 8 godz.)
- konsultacji indywidualnych przeprowadzonych minimum 2 godz. w miesiącu w okresie od stycznia do 31 maja 2021 r. (łącznie 16 godz.)
3.Miejsce realizacji spotkań jest Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących ,,GEST" przy Ul. Kętrzyńskiego 3/1. D
4.Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
-pana/panią (1 osobę) posiadającą ukończone studia medyczne, specjalność geriatria i/lub kursy, szkolenia dające uprawnienia do pracy z osobami starszymi lub pielęgniarkę zatrudnioną na oddziale geriatrycznym, osobę z minimum 3 letnie doświadczeniem zawodowym.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
7.Zakres zamówienia obejmuje zakres wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 1.1.Ofertę należy złożyć na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Marsz.J. Piłsudskiego 61A 10-449 Olsztyn pok. nr 309 Kancelaria
1.2.TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 07.01.2021r. do godz. 10.00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)
Z uwagi na obowiązującą w jednostce kwarantannę dokumentów, zaleca się

wcześniejsze złożenie/przesłanie dokumentów, na co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. Budynek MOPS jest zamknięty dla osób z zewnątrz w związku z tym osoby składające ofertę przed wejściem do budynku proszone są o kontakt telefoniczny na nr 89 521 04 30 lub 504 042 681.
1.3.Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego.
1.4.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert:2.1.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w sali narad III piętro 2.2.Termin otwarcia ofert dnia 07.01.2021 r. o godz. 10:30
Termin składania:2021-01-07
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: od stycznia do 31 maja 2021 r.
w tym:
Wykłady - min. 1 godz. w miesiącu w okresie od stycznia do 31 maja 2021 r. (łącznie 8 godz.)
Konsultacje indywidualne - min. 2 godz. w miesiącu w okresie od stycznia do 31 maja 2021r. (łącznie 16 godz.)
Wymagania:Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia. 1.Postępowanie o udzielenia zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843). 2.Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie nie stosuje się. 3.Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4.Zasady prowadzenia postępowania określa regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w MOPS w Olsztynie udostępniony na stronie internetowej zamawiającego mopsolsztyn.bip.gov.pl w zakładce projekty zewnętrzne. 5.Postępowanie upubliczniono na stronie internetowej zamawiającego mopsolsztyn.bip.gov.pl w zakładce zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz tablicy ogłoszeń MOPS (piętro III) 6.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 7.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.Postępowanie zostało oznaczone numerem MOPS.DZPiI.261.49.2020 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a każda ze stron na żądanie drugiej może potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.
5.Wyjaśnienie oraz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
5.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5.2.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5.1 lub dotyczy już zagadnień, na które Zamawiający udzielił wyjaśnień, Zamawiający według uznania może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5.3.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, co nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.1.
5.4.Treść zapytań oraz wyjaśnień jest udostępniana na stronie BIP. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Wprowadzona zmiana jest udostępniana na stronie podmiotowej BIP.
7.Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), bezpośrednio poinformować o wszczęciu postepowania znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia.

Rozdział VII. Termin związania ofertą.
1.30 dni.
2.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.Wykonawca składa jedną ofertę.
2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, ofertę należy przygotować w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3.Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5.Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
(W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
-Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy - jeżeli zostało udzielone, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych/konsorcjum):
-Wykonawcy występujący wspólnie, mogą ustanowić na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wzór ustanowienia pełnomocnika stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
-Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty, należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn pok.309
oraz opisać:
oferta: MOPS.DZPiI.ZP.261.49.2020
Poradnictwo prozdrowotne dla uczestników projektu ,,Żyjmy jak wszyscy"
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu otwarcia ofert.
7.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna być opakowana i oznaczona tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie: ,,ZMIANA OFERTY".
8.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
2.Miejsce i termin otwarcia ofert
2.3.Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Otwarcie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w sali nr 09 (wejście przez magazyn odzieżowy).
2.4.Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.
2.5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.6.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda w szczególności nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
2.7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w miejscu publikacji ogłoszenia, informacje podane w trakcie otwarcia ofert, oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1.Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3.Cena ofertowa oraz ceny jednostkowe muszą być wyrażone w złotych polskich i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4.W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.

Rozdział XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie w %
1.Cena brutto zamówienia
100%
Kryterium 1: Cena - 100% (100%= 100 pkt)
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do ogłoszenia), natomiast pozostali

Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
C = C of. Najniższej /C of. Badanej x 100
C of. Najniższej - najniższa cena spośród badanych ofert
C of. Badanej - cena oferty badanej
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział XII. Wyjaśnienie treści ofert, oświadczeń i dokumentów, uzupełnienia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, składanie ofert dodatkowych, informacja o udzieleniu zamówienia. 1.Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 2.Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą ich nie złożył, lub złożył oświadczenia, dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, chyba, że mimo ich złożenia zaistnieją przesłanki nieudzielenia zamówienia lub oferta wykonawcy nie podlega rozpatrzeniu. 3.Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 nie złoży na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów, lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę, którego ofercie przyznano największą liczę punktów. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4.Zamawiający poprawia w ofercie: 4.1.Oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 4.2.Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5.Zamawiający może, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, żądać od Wykonawców, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 7.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 8.Informację o wybranym Wykonawcy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w miejscu publikacji ogłoszenia. 9.Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w miejscu publikacji ogłoszenia, informację o udzieleniu zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający zamieści informację o nieudzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w miejscu publikacji ogłoszenia.

Rozdział XIII. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu 1.Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem rozdziału XII ust. 4 pkt 4.2. 2.Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa w rozdziale XII ust. 5. 3.Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 4.Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XII ust. 4 pkt 4.2. 5.Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6.Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w danej części zamówienia. 7.Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego wymaganych dokumentów.

Rozdział XIV. Podstawa nieudzielenia zamówienia. 1.Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu. 2.Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 3.Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia stało się niezasadne. 4.Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 5.W przypadku, o którym mowa w rozdziale XII ust. 6, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1.Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 3 do ogłoszenia.
2.Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3.Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:
4.1.Informacje niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe.
4.2.Dokumenty osób, przewidzianych do realizacji zamówienia na potwierdzenie kwalifikacji lub kwalifikacji i doświadczenia w wymaganym zakresie (dyplomy, referencje, certyfikaty, kopie umów, zaświadczenia).

Rozdział XVI. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany w umowie
1.Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacja warunków zawartych we wzorze umowy.
Uwagi:Rozdział XVII. Informacje dodatkowe.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych bądź w skrócie RODO, Zamawiający poniżej przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym, braku podstaw do wykluczenia z zapytania ofertowego, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego, Zamawiający informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Oferenci mogą się z nami kontaktować w następujący sposób:
? Listownie na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn,
? Poprzez e-mail: biuro@mopsolsztyn.pl

? Telefonicznie: (89) 534-04-14
2. Inspektor Ochrony Danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
? Listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn
? Poprzez e-mail: iodo@mopsolsztyn.pl
? Telefonicznie: (89) 521-04-31
3. Cel przetwarzania danych Oferenta oraz podstawy prawne.
Dane Oferenta będą przetwarzane w celu:
1) związanym z przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843 ze zm.)
2) zawarcia umowy i jej realizacji;
3) archiwalnym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) w celu związanym z przeprowadzeniem zapytania ofertowego art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
2) w celu związanym z zawarciem umowy i jej realizacją art. 6 ust.1 lit. b) -c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3) w celu archiwalnym art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe przetwarzane w celach archiwalnych będą przetwarzane prze okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
5. Odbiorcy danych
a) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie odpowiedzialnym za realizację umowy oraz wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż, co do zasady postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postepowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnionych przez nie

systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. Uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi przysługują następujące uprawnienia:
? Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
? Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
? Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
? Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
? Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 ppkt a).
8. Obowiązek podania danych.
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od Oferenta (wykonawcy) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)
Kontakt:4.Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Marsz. J. Piłsudskiego 61A 10-449 Olsztyn.
6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Anna Bugaj 89 521-04-30
Kod CPV:85.32.10.00-5, 80.00.00.00-4, 80.57.00.00-0
Numer dokumentu:MOPS.DZPiI.261.49.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: