Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-08-06
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie zaprojektowania, wykonania i przebadania prototypu w celu opracowania funkcjonalnego wózka medycznego
Organizator:P.H.U. MEDICAL CZESŁAW DĄBROWSKI
Adres: Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:517 768 785
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych w zakresie zaprojektowania, wykonania i przebadania prototypu w celu opracowania funkcjonalnego wózka medycznego.
Celem zamawianej usługi badawczej jest przeprowadzenie badań i opracowanie prototypu wózka medycznego, który zapewni stomatologowi bezpieczną pracę.
Założeniem usługi badawczej jest przeprowadzenie badań, wykonanie odpowiednich rysunków i dokumentacji, wykonanie prototypu.
Usługa badawcza rozpocznie się analizą obecnych na rynku rozwiązań pod względem ergonomii, materiałów, konstrukcji i stylistyki, czego efektem będzie opracowanie założeń projektowych oraz opracowanie projektu koncepcyjnego wózka, wykonanych w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
Niezbędne jest także zapoznanie się z urządzeniami medycznymi obecnymi w ofercie Zamawiającego, dla których będzie dedykowany projektowany wózek.
Kolejnym etapem będzie projekt właściwy wózka, wynikający z przygotowanych założeń technicznych, analiz i opracowania wybranej koncepcji produktu, na podstawie której, w trakcie prowadzonych prac badawczych wykonany zostanie prototyp wózka. Umożliwi to testowanie zaproponowanego i wypracowanego w toku badań wzoru wózka.
Wynikiem przeprowadzonych testów musi być dokonanie przez Wykonawcę stosownych poprawek i udoskonaleń badanego prototypu.
Projekt wózka powinien posiadać cechy przedstawione przez Zamawiającego, m.in:
- wózek powinien składać się z kilku elementów (preferowane 3 elementy), co ułatwi transport i ograniczy jego koszty,
- wózek powinien spełniać wszystkie wymagania dyrektywy i norm medycznych,
- wózek powinien wyróżniać się nowoczesnym designem oraz powinien nawiązywać stylem do dedykowanego jemu urządzenia,
- jego konstrukcja powinna być stabilna i trwała, zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika i umieszczonego na nim urządzenia, a sam wózek powinien być mobilny
oraz muszą w nim być uwzględnione wszystkie uwagi, jakie Wykonawca oraz Zamawiający uznają za istotne. W trakcie badań Wykonawca powinien m.in. zaproponować rozwiązania dla różnych materiałów i technologii, z jakich może być wykonany wózek. Z zaproponowanych wariantów projektów koncepcyjnych Zamawiający wybierze rozwiązanie, na podstawie którego zostaną wykonane:
o model 3d wózka,
o dokumentacja prototypowa,
o prototyp wyrobu,
o dokumentacja typowa (po walidacji).

Efektem końcowym z zrealizowanych prac powinien być:

oRaport zawierający wyniki badań,
oPrototyp,
oPrototypowa dokumentacja techniczna oraz dokumentacja typowa
Prototyp wózka medycznego (wzór przemysłowy) po odbiorze od Wykonawcy zostanie zgłoszony do Urzędu Patentowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:
do 13 sierpnia 2019 roku.
Oferta powinna być ważna nie krócej niż 60 dni od daty złożenia.
Sposób złożenia oferty:
Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
Termin składania:2019-08-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji umowy będzie zgodny z terminem przedstawionym w ofercie, jednak nie będzie on późniejszy niż 30.12.2019 i nie dłuższy niż 3 miesiące.
Wymagania:Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium - Waga
Cena netto - 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium ,,Cena netto" Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium ,,Cena netto" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 100% x 100
gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena netto
Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K=Kc
gdzie:
K - liczba punktów w ocenie końcowej
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
Oferta winna zawierać:
1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
2) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (KRS lub CEIDG).
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, osobiście, drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/Grant/2019/Granty na badania i rozwój" na adres: P.H.U.MEDICAL Czesław Dąbrowski, Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża lub drogą mailową na adres: ewelinamedical@gmail.com.
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 13 sierpnia 2019 roku.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: P.H.U.MEDICAL, Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Informacja na temat wymagań dla oferentów nieprowadzących działalności gospodarczej:

Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji projektów w sektorze medycznym, co poświadczy w oświadczeniu w formularzu ofertowym.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wybór oferty i realizacja przedmiotu umowy
Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach internetowych: https://grantynarozwoj.pl/.
Kontakt:Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Imię i nazwisko: Ewelina Dąbrowska

Email: ewelinamedical@gmail.com

Telefon: 517 768 785
Źródło: Internet i własne
Załączniki: