Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie remontu lokali mieszkalnych
Organizator:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 797-327-395, tel.: 797-326-314
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
,,Przeprowadzenie remontu trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania chronione,
zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie"
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EUR netto,
zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu trzech mieszkań chronionych o powierzchniach
95,71 m2, 65,55 m2 oraz 34,61 m2 , w podziale na 3 części:
1) prace remontowe;
2) wymiana instalacji elektrycznej;
3) naprawa oraz przegląd centralnego ogrzewania.
2. Szczegółowy zakres prac dla każdej z części zamówienia został określony w kosztorysie
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres:
przetargi@mops.czestochowa.pl. Oferty winny być składane w formie skanu z widocznym
podpisem (format JPG, PDF).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2019 roku o godz. 12:00. Oferty złożone po tym
terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych
do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
4. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną
do reprezentowania konsorcjum.
Termin składania:2019-12-03
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin wykonania prac remontowych (część I zamówienia): 27.12.2019 r.
2. Termin wymiany instalacji elektrycznej (część II zamówieni): 5 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy;
3. Termin wykonania naprawy oraz przeglądu centralnego ogrzewania (część III zamówienia):
5 dni roboczych od dnia przekazania miejsca robót.
Wymagania:IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności są uprawnieni do wykonywania przedmiotu
zamówienia
2) posiadają faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w tym między innymi dysponują
prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania zamówienia, tj.;
a) w ramach części II (wymiana instalacji elektrycznej): wszystkie osoby biorące udział przy
wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane elektryczne oraz
uprawnienia SEP typ D,
b) w ramach części III (naprawa oraz przegląd centralnego ogrzewania): wszystkie osoby
biorące udział przy wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia gazowe
dozoru technicznego E i D.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Sekcja Organizacyjna
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl
www.mops.czestochowa.pl
V. ELEMENTY OFERTY:
1 Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
2 Prawidłowo wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik nr 2
3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3
4 Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US - załącznik nr 4
5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia - załącznik nr 5
6 Kserokopia wymaganych uprawnień (dot. części Ii i części III zamówienia)
7
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia - lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego
ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może pobrać
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena powinna być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
i obejmować wszystkie koszty oraz składniki związane z realizacją zamówienia.
2. Cena określona w formularzu ofertowym będzie miała charakter wynagrodzenia ryczałtowego
i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Cena ofertowa ogółem brutto podana w formularzu ofertowym będzie ceną za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia i wynikać będzie z kalkulacji cenowej w oparciu o kosztorys ofertowy
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna
za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego przez Wykonawcę podatku VAT.
5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca
ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także skalkulowanie ceny oferty z należytą
starannością.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT: najniższa cena
XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający
niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
5. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną
zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego
oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień
do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie spełni
warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wezwie
do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta;
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
Uwagi:X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (DOT. OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO",
informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Częstochowie, jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
Strona 2 z 3
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
mops@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na przeprowadzenie remontu trzech lokali mieszkalnych przeznaczonych
na mieszkania chronione, zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie,
a w przypadku wyboru złożonej przez Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej, także w celu
realizacji umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B
i C RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018.1330 t.j. z późn. zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru złożonej przez
Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej, Pani/Pana dane będą przechowywane w celach
archiwalnych, przez okres 10 lat, licząc od następnego roku po zakończeniu umowy, zgodnie
obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie złożonej przez Panią/Pana oferty bez
rozpatrzenia.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które są niezgodne z przepisami
prawa (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531
03 00).
Kontakt:Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
o w zakresie procedury postępowania: Pan Michał Zieliński, tel.: 797-327-395, e-mail:
mzielinski@mops.czestochowa.pl
o w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Gerard Pakosz, tel.: 797-326-314, e-mail:
gpakosz @mops.czestochowa.pl
Numer dokumentu:SO.261.2.38.2019.MZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: