Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkoleń
Organizator:5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/ fax: (12) 630-80-59
E-mail:
Opis:B. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie technik radzenia sobie ze stresem w środowisku personelu medycznego zatrudnionego w Szpitalu.
Specyfikacja:2.Adres strony internetowej, na której są dostępne Wymagania ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: www.5 wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA).
Miejsce i termin składania ofert: I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl
do dnia 30 KWIETNIA 2021 roku, do godz. 11:00;
Termin składania:2021-04-30
Miejsce i termin realizacji:D. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy według harmonogramu na bieżąco ustalonego z Zamawiającym.
Wymagania:C. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.
E. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stopień doktora w dziedzinie psychologii
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
zdolność technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje coachingowe psychologa lub psychoterapeuty

F. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - załącznik nr 1
2. Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
3. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEDIG.
4. Dokumenty z których wynika kompetencje coachingowe psychologa lub psychoterapeuty potwierdzone przez certyfikowaną jednostkę
5. Dyplom potwierdzający uzyskanie tytuł doktora dziedzinie psychologii.
H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
J. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
K. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium Cena - 100 % znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Wc = [( Cn : Cb ) x 100]
Wc - wartość punktowa ceny brutto
Cn - cena najniższa
Cb - cena badanej oferty
L. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
2. Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
3. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.
Ł.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
N. ZASTRZEŻENIA
1.Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
Uwagi:M. KLAUZULA RODO
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) (,,PZP");
4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy
Kontakt:G. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:
Mariusz Urban, fax. (12) 630-80-12, zagadnienia merytoryczne, zagadnienia formalne: zam@5wszk.com.pl
Kod CPV:80510000-2
Numer dokumentu:70/ZP/5WSzKzP - SP ZOZ/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: