Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia
Organizator:Centrum Informatyki Resortu Finansów
Adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Fax: /22/ 694 3380
E-mail:
Opis:SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU:
1. Przedmiotem zakupu jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu Optymalizacji zapytań SQL i strojenia baz danych Microsoft SQL Server dla 3 pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów. Szkolenie musi zawierać minimum następujące zagadnienia:
Monitorowanie wydajności serwera MS SQL Server
o omówienie czynników wpływających na wydajność systemu baz danych
o omówienie typowych problemów wydajności i przyczyn ich powstawania
o śledzenie wskaźników wydajności serwera
o posługiwanie się widokami i funkcjami dynamicznego zarządzania w kontekście śledzenia parametrów wydajnościowych serwera
Narzędzia monitorowania wydajności bazy danych
o monitorowanie wydajności przy pomocy Monitora Systemu
o śledzenie parametrów serwera przy pomocy narzędzia SQL Server Profiler
o strojenie bazy danych przy pomocy Database Engine Tuning Advisor pod kątem zapytań kierowanych do bazy danych
o posługiwanie się poleceniem DBCC
o poprawa wydajności zapytań przez indeksowanie danych
o omówienie budowy indeksów rodzaje indeksów
o ogólne wskazówki dotyczące wyboru kolumn do indeksowania
o tworzenie indeksów pokrywających zapytanie
o sugestie serwera odnośnie brakujących indeksów
Konserwacja i utrzymanie indeksów
o zarządzanie indeksami
o omówienie przydatnych opcji indeksów
o monitorowanie fragmentacji danych
o usuwanie fragmentacji danych
o przebudowa i reorganizacja indeksów
Tworzenie i utrzymywanie statystyk
o tworzenie statystyk dla optymalizatora zapytań
o zalecenia odnośnie automatycznego tworzenia statystyk
o zalecenia odnośnie ręcznego tworzenia statystyk
o utrzymywanie wiarygodnych statystyk
o aktualizacja statystyk
o przeglądanie statystyk
o analiza planów wykonania zapytań
o działanie optymalizatora zapytań
o śledzenie informacji dotyczących wykonania zapytań
? przegląd fizycznych i logicznych operatorów realizacji zapytania
? analiza graficznego planu wykonania zapytania
? użycie polecenia SHOWPLAN
Sterowanie wykonaniem zapytań SQL
o wskazówki odnośnie nadpisywania planu optymalizatora
o rodzaje podpowiedzi
o omówienie popularnych podpowiedzi i śledzenie nadpisanych planów wykonania zapytań Zarządzania transakcjami i blokadami
o wpływ użycia transakcji na wydajność operacji realizowanych w bazie danych
o omówienie rodzajów blokad i zasobów podlegających blokowaniu
o przegląd typowych problemów równoległego dostępu do danych w bazie
o omówienie poziomów izolacji transakcji w kontekście wydajności realizowanych operacji
o zapobieganie zakleszczeniom
o monitorowanie blokad
2. Zamawiający wymaga, aby szkolenie trwało co najmniej 2 dni.
3. Szkolenie musi być zrealizowane w salach zapewnionych przez Wykonawcę, w formie stacjonarnej nie później niż do 15 grudnia 2017 r. Szkolenie musi być przeprowadzone w następujących po sobie dniach roboczych. Za dzień roboczy uważa się dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Miejsce szkolenia: Warszawa.
5. Szkolenie musi być zrealizowane w języku polskim.
6. Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać certyfikaty ukończenia szkolenia.
7. Wykonawca na czas szkolenia zapewni niezbędny do jego przeprowadzenia sprzęt-komputerowy i materiały szkoleniowe.
8. Zamawiający wymaga, aby trener posiadał co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykazał się co najmniej 3 szkoleniami przeprowadzonymi w tematyce optymalizacji zapytań SQL i strojenia baz danych Microsoft SQL Server.
9. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni:
o przeprowadzenie szkolenia zgodnie z zakresem tematycznym i harmonogramem,
o materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w formie papierowej lub papierowej i elektronicznej w języku polskim lub angielskim,
o certyfikaty dla wszystkich uczestników,
o obiad, kawę i herbatę w przerwach w każdym dniu szkolenia.
Miejsce i termin składania ofert: V. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2017. r., o godz. 09.00
2. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres email monika.kowalewska@mf.gov.pl w terminie wskazanym powyżej. Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzane będzie poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres nadawcy. O terminie upływu składania ofert decyduje data, godzina wysłania e-maila przez oferenta.
Termin składania:2017-11-10
Wymagania:WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI:
1. Płatność nastąpi do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca wystawi fakturę po realizacji szkolenia. Faktura za szkolenie musi być równa cenie oferty podanej w formularzu ofertowym.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatów, wynajmu sal, przerw kawowych i obiadowych oraz inne opłaty, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Wszystkie upusty czy rabaty winny być uwzględnione w cenie podanej w ofercie.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena jest ostateczna i nie ulega zmianie.
5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że usługa szkoleniowa będzie w całości finansowana ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.).
Numer dokumentu:CIRF.BZ.271.9.2017.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: