Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-19
Przedmiot ogłoszenia:Przeprowadzenie szkolenia zawodowego
Organizator:Navigator International Sp. z o. o
Adres: Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Firma Navigator International Sp. z o. o., na terenie województwa podkarpackiego realizuje projekt ,,Podkarpacie z POWERem!" nr projektu POWR.01.02.01-18-0013/18 (wartość projektu 954 057,00 zł).
W ramach projektu planujemy zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkolenia zawodowego dla 1 grupy - maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuje Szkolenie zawodowe dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Stalowa Wola, na terenie województwa podkarpackiego.
Przedmiot zamówienia
1. ,,Pracownik biurowy z elementami sprzedaży" - 80 godzin lekcyjnych, 10 spotkań grupowych po 8 godzin lekcyjnych, dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu z grupy nr 5. Szkolenie obejmuje m. in. takie zagadnienia:
- charakterystyka pracy biurowej,
- obsługa urządzeń biurowych,
- techniki sprzedaży.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 08-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Miejsce składania ofert: Navigator International Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu ,,części ofertowej" oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. ,,części opisowej" oraz ,,części ofertowej") wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@navigator.edu.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: ,,Oferta w postępowaniu na wybór podwykonawcy na Szkolenia zawodowe w ramach realizacji projektu Podkarpacie z POWERem! Numer POWR.01.02.01-18-0013/18". Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 08.01.2020 r. do godziny 9:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi ,,część opisowa" oraz ,,część ofertowa".
8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
Termin składania:2020-01-08
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Stalowa Wola.
Harmonogram realizacji zamówienia
W ramach projektu planujemy zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkolenia zawodowego dla 1 grupy - maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu (UP), w planowanym okresie styczeń 2020 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Wiedza i doświadczenie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Potencjał techniczny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Dodatkowe warunki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Zamówienia uzupełniające
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Wykluczenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
al. Aleja Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
226520854
Fax
226520854
NIP
5272619549
Tytuł projektu
Podkarpacie z POWERem!
Numer projektu
POWR.01.02.01-18-0013/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jan Fedirko
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:1224043
Źródło: Internet i własne
Załączniki: