Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25649295 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-10
Przedmiot ogłoszenia:Przestawienie ogrodzenia
Organizator:Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
Adres: Aleja Niepodległości 930, 81-861 Sopot
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Sopot
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 551 21 15, tel. 609 060 524.
E-mail:
Opis:Przestawienie ogrodzenia Uniwersytetu Gdańskiego u zbiegu ulic Armii Krajowej i 23 Marca.
2023-08-10

Uczestnicy postępowania zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze ZP-62/NZ/2023/KS dotyczącej udzjelenia zamówienia na:
Przestawienie ogrodzenia Uniwersytetu Gdańskiego u zbiegu ulic Armii Krajowej i 23 Marca.
2. Zakres prac został określony w Załączniku nr 1 OPIS TECHNICZNY oraz w Załączniku nr 2 Przedmiar Robót.
Miejsce i termin składania ofert: 3. TERMIN SKŁADANIA ofert: 21.08.2023r. godz.: 11:00
4. Miejsce składania ofert: elektronicznie, e-mailem na adres : zamowienia@zdiz.sopot.pl,
Termin składania:2023-08-21
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: 16.10.2023r.
Wymagania:6. Wykonawca na podstawie sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość pojazdów, znaków drogowych i elementów zabezpieczających i być gotowym do wprowadzenia odpowiedniej organizacji zależnie od potrzeb.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich robót i usług wykonywanych w ramach Umowy.

8. Warunki płatności:
1) Płatność za dostarczony przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na rachunek zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT, aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną, musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać:
Nabywca: Gmina Miasta Sopotu z siedzibą ul. Kościuszki 25/27,81-704 Sopot
NIP 585-14-11-941 , REGON: 191675563Faktura winna być dostarczona na adres Odbiorcy i
musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazać tj.:
Odbiorca: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930,81-861 Sopot,
pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią
objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg
i Zieleni w Sopocie. Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy. Wykonawca przesyła
ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.
Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: zdizsopot Adres PEF : 5851003159 Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT."
2) Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej - w języku polskim; ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów :
1) formularz cenowy Załącznik Nr 5,
2) Oświadczenie RODO Załącznik Nr 6,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik nr 7.
Dokumenty należy wysłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdiz.sopot.pl.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. Zamawiający może w każdym czasie zmienić lub odwołać warunki niniejszego postępowania, a także zamknąć (unieważnić) postępowanie bez dokonania wyboru.

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku przedsiębiorców) oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

14. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
Uwagi:7. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych, przypisanych do poszczególnych kryteriów:
kryterium: cena waga 100 % / pkt*
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: w kwestiach formalnych i merytorycznych: Katarzyna Sławek tel. 609 060 524.
Numer dokumentu:ZP- 62/NZ/2023/KS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: