Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-23
Przedmiot ogłoszenia:Przewóz osób niepełnosprawnych
Organizator:GMINA CHOCZEWO
Adres: ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. wejherowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58-572-39-13 wew. 222, tel. +48 58 572 39 40, 572 39 13, fax. +48 58 676 30 12
E-mail:
Opis:Przewóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Choczewo
II. Przedmiot zamówienia:
Przewóz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z terenu Gminy Choczewo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. J. Korczaka w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279 oraz do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wejherowie przy ul. Chopina 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przewóz osób niepełnosprawnych do i z SOSW Nr 1 w Wejherowie z następujących miejscowości gminy Choczewo: Choczewo, Choczewko, Lublewko, Kierzkowo, Słajszewo, Sasino, Biebrowo, Przebendowo, Borkowo, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Żelazno, Łętowo.
2. Przewóz osób niepełnosprawnych do i z NORW w Wejherowie z miejscowości: Zwartowo, Choczewo, Biebrowo(Gmina Choczewo).
Przewóz osób będzie następował na następujących warunkach:
a) godziny dojazdu 6.00 do 7.50;
b) godziny powrotu 15.00 do 16.50;
c) do przewozu wraz z opiekunami około 20 osób;
d) do przejechania około 270 km dziennie, przez 188 dni nauki szkolnej.
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o składanie ofert na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) na adres mailowy: zamowieniapubliczne@choczewo.com.pl lub w sekretariacie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo w terminie do dnia: 05.08.2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert:O wyborze Wykonawcy powiadomimy drogą elektroniczną, pisemną lub telefoniczną.
Termin składania:2020-08-05
Miejsce i termin realizacji:I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od 01.09.2020 roku do 25.06.2021 roku.
Wymagania:II. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
- Do wykonania zamówienia niezbędne są dwa pojazdy co najmniej 20 osobowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym pojazd zastępczy).
- Pojazdy ubezpieczone od NNW - dotyczy wszystkich pasażerów.
- Podpisanie oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
- Podstawą wystawienia faktury będzie zestawienie dni wykonania usługi w danym miesiącu x stawka dzienna.
- Cena dzienna w trakcie trwania umowy jest stała.
- Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem każdego miesiąca za wykonane przejazdy -na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
III. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Najkorzystniejsza dla Zamawiającego cena brutto za 1 km przewozu - 100%,
Podana w ofercie cena będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane.
Konkurs ofert może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.
Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy przesyłać pisemnie lub e-mailem na adresy podane w punkcie IV niniejszego zapytania najpóźniej do dnia 31.07.2020r. do godziny 10:00. W przypadku składania oferty w formie pisemnej sugeruje się umieszczenie jej w kopercie z napisem: ,,OFERTA NA PRZEWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH".
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami (w przypadku złożenia e-mailem).
Kontakt:Prowadzenie sprawy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 58-572-39-13 wew. 222.
Numer dokumentu:IKS.ZO.271.03.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: