Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18625790 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-14
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i dostarczenie cateringu
Organizator:GMINA POŁANIEC
Adres: ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przygotowanie i dostarczenie cateringu na Galę wręczenia stypendiów artystycznych w
dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu dla 150 osób.
II. Przedmiotowe zamówienie obejmuje:
Przygotowanie i dostarczenie cateringu na Galę wręczenia stypendiów artystycznych
w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 w budynku Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu dla 150 osób.
Usługa powinna zapewniać:
Dania ciepłe:
- Gołąbki w sosie pieczarkowym - 200 porcji (200 szt.)
- Gołąbki w sosie pomidorowym - 200 porcji (200 szt.)
Przystawki:
- Sałatka z selerem i ananasem - 35 porcji (15 dag porcja)
- Sałatka Gyros - 35 porcji (15 dag porcja)
- Panierowane kąski z kurczaka z sosem czosnkowym - 70 porcji 10 dag porcja)
- Galaretka wieprzowo - drobiowa - 40 porcji (40 szt.)
- Pasztet pieczony -10 porcji (15 dag porcja)
-Schab ze śliwką i morelą - 30 porcji (10 dag porcja)
- Pomidor z serem mozzarella - 20 porcji (10 dag porcja)
- Pieczywo mieszane i czosnkowe - 50 porcji
Ciasta:
- Szarlotka - 50 porcji (10 dag porcja)
- Semik - 50 porcji 9 10 dag porcja)
- Pychotka - 50 porcji (10 dag porcja)
- Woda min. niegazowana i gazowana, sok jabłkowy, sok pomarańczowy - ilość
odpowiednio dostoswana do liczby uczestników.
Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę własnej zastawy w postaci
szklanek, naczyń na przystawki, wymiennej zastawy stołowej oraz sztućców na 250 osób
oraz dwa barki kawowe -1 warnik przy wejściu na salę widowiskową i 1 warnik na
górze na sali kawiarnianej. Warniki z filiżankami, kawą, herbatą, cukrem, cytryną,
śmietanką do kawy, mlekiem.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli, należy składać do
dnia 21.01.2019 r.
godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego):
- osobiście w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pok. 218 (I piętro) w zamkniętej
kopercie, - za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul.
Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec (decyduje data doręczenia),
- przesłać faksem na nr 015 8650 328,
- zeskanowaną przesłać e-mailem na adres: agnieszka.krupa@poczta.polaniec.eu
Termin składania:2020-01-21
Miejsce i termin realizacji:12. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany i dostarczony do siedziby zamawiającego w
terminie: 24 stycznia 2020 r. (ok. godziny 16:00 -zimna płyta, ok. godz. 18:00 - dania
Wadium:nie wymagane
Wymagania:III. Wymagania dotyczące zamówienia
1. Oferta powinna być sporządzona według wyżej wypisanych wytycznych oraz podpisana
przez uprawnionego przedstawiciela firmy lub osobę fizyczną.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. Wadium nie jest wymagane.
6. Cena w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
7. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie
ofertowe.
9. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert wynagrodzenie ofertowe
Wykonawcy, który jest osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz nie
zgłoszona do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zostanie powiększone o kwotę składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz o kwotę składki na fundusz pracy finansowany
przez Zamawiającego.
10. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie,
bez podania przyczyny.
2. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania - Oferent, którego oferta zostanie
wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailem
Uwagi:5. Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena - znaczenie 100%
Kod CPV:55321000-6, 55300000-3, 15860000-4, 15981200-0, 15981000-8
Numer dokumentu:KSP.271.14.3.2020.KSP-1/4
Źródło: Internet i własne
Załączniki: