Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18065843 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-30
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia na inaugurację roku akademickiego
Organizator:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Adres: ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Numer faksu: (77) 435-29-89.
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 76/2019
na:
Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia na inaugurację roku akademickiego 2019/2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie wyżywienia w dniu 11.10.2019 r. do
budynku Nyskiego Domu Kultury przy ul. Wałowej 7, na inaugurację roku akademickiego
2019/2020, dla 300 uczestników oraz zapewnienie obsługi kelnerskiej wraz z odbiorem odpadów
pokonsumpcyjnych.
Wyżywienie musi zawierać co najmniej:
- 2 x danie jednogarnkowe podane na ciepło - 300 porcji,
- pięć rodzajów przystawek zimnych a 50g - 500 porcji,
- przekąski ciepłe a 30g - 300 porcji,
- sałatki a 50g - 200 porcji,
- wędliny/mięsa/sery a 30g - 300 porcji,
- dwa rodzaje ciasta a 80g - 300 porcji,
- soki/napoje zimne - 100 l,
- kawa/herbata (wraz z dodatkami cukier, cytryna, mleko).
- szampan - 10 butelek.
Wykonawca zobowiązany jest do podania wyżywienia na zastawie stołowej oraz szkła i sztućców
wielorazowego użycia.
Wyżywienie w formie stołu szwedzkiego. Na stołach obrusy, kwiaty, serwetniki, przyprawniki.
Obsługa kelnerska - 4 osoby.
Dokładna godzina dostarczenia wyżywienia w dniu 11 października br., zostanie uzgodniona w
terminie późniejszym z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany podać propozycję menu uwzględniającą wszystkie
wymogi określone powyżej przez Zamawiajacego oraz wycenić cały zakres przedmiotu zamówienia
opisany powyżej. Propozycja menu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Termin składania ofert.
Termin składania ofert: 04.10.2019 r., godzina 12:00.
Ofertę na Formularzu Ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty,
można:
a) złożyć osobiście lub wysłać na adres Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii
Krajowej 7, 48-300 Nysa, Sekretariat pokój 20, z dopiskiem na kopercie:
"Oferta do Zaproszenia nr ZO 76/2019 - Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia na
inaugurację roku akademickiego 2019/2020 - nie otwierać przed dniem 04.10.2019 r., godzina
12:05".
b) wysłać na numer faksu (77) 435-29-89 - do godziny 12:00 w dniu 04.10.2019 r.
c) wysłać na adres: zamowienia@pwsz.nysa.pl - do godziny 12:00 w dniu 04.10.2019 r.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019 r. o godzinie 12:05 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21.
Termin składania:2019-10-04
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w dniu 11 października br.
Wymagania:4. Warunki wymagane od Wykonawców.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał aktualne zezwolenie Sanepidu
na prowadzenie usługi wyżywienia osób.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu - na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia, którego treść jest zawarta w punkcie 4 Formularza Ofertowego.
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę, a jego oferta
spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zaproszeniu. Oferowana cena jest ceną
ryczałtową brutto obejmującą należność za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wpisana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do Zaproszenia).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się z cenami ofert i propozycją menu,
które wpłyną w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty.
5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta z Wykonawcą umowa - wzór umowy
zawarty jest w załączniku nr 2 do Zaproszenia.
8. Termin związania ofertą.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Informacje o płatnościach.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatne przelewem w terminie 7 dni na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Wykonawca dołącza do faktury Protokół Odbioru (wzór Protokołu stanowi załącznik nr 1 do wzoru
umowy) podpisany przez przedstawicieli obu stron, potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia.
10. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Zaproszenia do złożenia oferty w każdym
czasie bez podania przyczyny.
2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany do Zaproszenia
do złożenia oferty. Dokonana zmiana zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którzy otrzymali Zaproszenie.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Kanclerz PWSZ w Nysie - mgr Zbigniew Szlempo - kanclerz@pwsz.nysa.pl
Numer faksu: (77) 435-29-89.
Numer dokumentu:ZO 76/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: