Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-20
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i emisja spotów reklamowych
Organizator:Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Adres: al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lwówecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 647-78-88
E-mail:
Opis:III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja spotów w radio promujących Lwóweckie Lato Agatowe, które realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- zasięg kampanii promującej: regionalny: teren dawnego woj. jeleniogórskiego, legnickiego, wrocławskiego, wałbrzyskiego, a także południowej części zielonogórskiego i leszczyńskiego.

- spot reklamowy: 50 sekund

- liczba emisji: 100

- przedział czasowy emisji spotu radiowego na antenie godz. 8:00 - 17:00

- termin emisji spotów: 04.07-13.07.2018r.

- produkcja spotu promocyjnego: 1 lektor, oprawa muzyczna
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy przesłać pocztą / kurierem lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie
do dnia 28 czerwca 2018r. do godz. 12:00 na adres:

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

Biuro podawcze pokój nr 2

z dopiskiem: ,,Przygotowanie i emisja spotów reklamowych w radio imprezy Lwóweckie Lato Agatowe"
Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie kopert nastąpi 28 czerwca 2018 r. o godzinie 12:15 w pokoju 101 tut. Urzędu
Termin składania:2018-06-28
Miejsce i termin realizacji:IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 04.07 - 13.07.2018r.
Wymagania:Dodatkowe wymagania:

- spot powinien być opracowany wspólnie z Zamawiającym (dotyczy zarówno produkcji spotu jak i harmonogramu emisji);

- każda emisja spotu powinna być opatrzona informacją: Projekt: ,,Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020";

- wykonawca musi posiadać pełnię praw autorskich do wykorzystanych w produkcji spotu materiałów multimedialnych;

- Wykonawca wyemituje spot na antenie stacji radiowej nadającej na podstawie koncesji wydanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kopii spotu w formie pliku audio w formacie MP3 zgodnym z jego wersją ostatecznie zaakceptowaną przez Zamawiającego;

- Wykonawca prześle Zamawiającemu zmontowany materiał promocyjny celem jego akceptacji. W terminie 2. dni roboczych od przedstawionego zmontowanego materiału Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w terminie 3. dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający może unieść w formie ustnej lub pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 2. dni celem ostatecznej akceptacji.
V MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz podanie do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Kryteria:

- Cena oferty w złotych - znaczenie 80%

- Doświadczenie w latach - znaczenie 20%

Ocena ofert wg następujących zasad:

Cena najniższa

Ocena kryterium ,,cena" Kc = --------------------------- x 100 pkt x 80%

Cena oferty badanej

Ocena kryterium ,,doświadczenie" Kd może uzyskać maksymalnie 20 pkt, na podstawie doświadczenia w latach w branży. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:

0 lat - 5 roku - 5 punktów

6 lat - 10 lat - 10 punktów

11 lat - 15 lat - 15 punktów

16 lat - 20 lat - 20 punktów

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego działania:

K = Kc +Kd
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłki.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IX UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania ofert.

X OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności tj. posiadają koncesję wydaną przez KRRiT nadających na obszarze Dolnego Śląska, w tym na obszarze powiatów: lwóweckiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego i innych.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny,

c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

d) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

e) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym złożą:

a) Oświadczenie Wykonawcy wg. załącznika nr 3.

XI SPOSÓB ZAPŁATY

Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT lub rachunku.
Podstawą do zapłacenia faktury/ rachunku stanowi obustronnie podpisany przez Zleceniodawcę protokół odbioru oraz przekazania kopia spotu w formie pliku audio w formacie MP3 zgodnym z jego wersją ostatecznie zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT/rachunek wystawiony na Gmina i Miasto Lwówek Śląski al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śl., NIP: 616-10-03-030 oraz obustronnie podpisany protokół przekazania filmu promocyjnego.
UWAGA! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017r. poz. 1579 z dn. 24.08.2017) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy i jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Kontakt:OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Edyta Łęcka - e-mail: promocja@lwowekslaski.pl
Numer dokumentu:OR.042.03.01.2018.GS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: