Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adres: Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
Województwo / powiat: łódzkie, pow. brzeziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:46 874-21-61, 46 874-21-67
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28648
Opis:Przeprowadzenie korepetycji mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych 10 uczestników projektu ,,Przyjazny Świat" - Zadanie 4 - matematyka

Część 1
Zadanie 4 - matematyka

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych korepetycji mających na celu wyrównanie braków edukacyjnych 10 uczestników projektu ,,Przyjazny Świat", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na poziomie kształcenia co najmniej średnim, w poniższym zakresie:
1. Zadanie 1 - język polski,
2. Zadanie 2 - język angielski,
3. Zadanie 3 - język niemiecki,
4. Zadanie 4 - matematyka,
5. Zadanie 5 - biologia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania.
Termin realizacji zamówienia: luty 2021 r. - kwiecień 2021 r. (3 miesiące).
Szacowana maksymalna liczba korepetycji:
1) dla zadania 1 - 12,
2) dla zadania 2 - 27,
3) dla zadania 3 - 18,
4) dla zadania 4 - 15,
5) dla zadania 5 - 18,
z możliwością zmniejszenia każdej z podanych wyżej ilości z powodu rzeczywistych mniejszych potrzeb, bez możliwości zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.
Czas trwania indywidualnej korepetycji - 60 minut.
Miejsce realizacji wszystkich zadań: Korepetycje będą udzielane w łącznym wymiarze dla każdego z zadań, jak podano wyżej, w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego, Ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, 95-060 Brzeziny albo w formie zdalnej, w tym z wykorzystaniem możliwości komunikowania się na odległość.
Szczegółowy harmonogram korepetycji uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Dla każdego zadania zostanie zawarta odrębna umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-01-28
Termin składania:2021-01-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
Gmina
Brzeziny
Miejscowość
Brzeziny
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.01.01-10-A008/18 - Przyjazny świat
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 2,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 3,
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z treścią załącznika nr 4,
4) Kopie dyplomów/ dokumentów/ certyfikatów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia,
5) Wykonawcy będący przedsiębiorcami zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-01-25
Data ostatniej zmiany
2021-01-25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zadanie 4 - matematyka
Kontakt:Osoby do kontaktu
Magdalena Balcerak
tel.: 46 874-21-61
e-mail: magdalena.balcerak@pcpr-brzeziny.pl
Katarzyna Kaźmierczak
tel.: 46 874-21-67
e-mail: pcpr.brzeziny@poczta.fm
Kod CPV:80000000-4
Numer dokumentu:2021-1816-28648, 02.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: