Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19754515 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-08-24
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i przeprowadzenie kursu
Organizator:Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ" w Kolbarku
Adres: Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
Województwo / powiat: małopolskie, pow. olkuski
opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 789-454-963
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przeprowadzenie dla 1 osoby niepełnosprawnej, uczestnika projektu ,,PRACA BEZ BARIER", współfinansowanego ze środków PFRON, kursu - ,,JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY".
Program kursu powinien zostad opracowany w oparciu o załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagao w zakresie szkoleo i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
2. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne.
3. Wykonawca zapewnia przystosowane do rodzaju kursu zawodowego sale szkoleniowe oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzenia danego rodzaju kursu zawodowego.
Strona2
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid uczestnikowi kursu dostęp do posiadających odpowiednie warunki sanitarne pomieszczeo sanitarnych (WC, umywalka z dostępem do ciepłej wody, niezbędne środki czystości tj. papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe lub suszarka do rąk) .
5. Sale szkoleniowe będą musiały zostad oznaczone w sposób wskazany przez Zamawiającego.
6. Zaświadczenia i/lub certyfikaty muszą zawierad informacje o wspófinansowaniu z Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz byd opatrzone logami Zamawiającego
oraz PFRON. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór dokumentów szkoleniowych, w tym certyfikatu/zaświadczenia.
7. Wykonawca zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerów (osoba prowadząca kurs zawodowy musi posiadad wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego rodzaju kursu zawodowego lub doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym posiada doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie);
8. Kurs zawodowy musi spełniad następujące wymagania:
a) miejsce odbywania kursu - Opole,
b) okres realizacji -02.09.2020r. do 30.10.2020r.
c) liczba uczestników - 1 osoba,
d) czas trwania - min.75 godzin.
9. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie umowy zlecającej wykonanie usługi w wymiarze min. 75 h, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.10.2020 r.(data koocowa kursu).
10. Zamawiający zastrzega, że Uczestnik Projektu nie może dołączyd do innej grupy szkoleniowej w ramach prowadzonych przez Wykonawcę kursów zawodowych.
4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
1. Wykonawca opracuje dokumentację wg wzorów przedłożonych mu do Umowy przez Zamawiającego, w tym: listę obecności (załącznik nr 1 do Umowy na realizacje kursu), program szkolenia (załącznik nr 3 do Umowy na realizacje kursu), listę odbioru materiałów szkoleniowych (załącznik nr 4 do Umowy na realizacje kursu), kserokopię zaświadczeo/certyfikatów potwierdzających ukooczenie kursu wraz z adnotacją, że kurs został sfinansowany ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu ,,PRACA BEZ BARIER".
2. Przedmiotowa dokumentacja w oryginale zostanie przedłożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia po zakooczeniu kursu. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest ponadto przekazanie Zamawiającemu starannie poprawnie uzupełnionej oraz pełnej dokumentacji dotyczącej kursu obejmującej dokumenty powstałe w wyniku wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt. 4 Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca przekazuje w formie telefonicznej i e-mail informacje o Uczestniku Projektu, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.
4. Wykonawca niezwłoczne udostępnia do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i/lub innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkie dokumenty związane z realizowanym Projektem oraz umożliwia wstęp do miejsc prowadzenia kursu.
Strona3
5. Wykonawca zapewnia ochronę danych osobowych Uczestnika Projektu powierzonych mu przez Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016, str. 1) (dalej RODO), ustawą o ochronie danych oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
6. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie w/w kursu zawodowego tak aby prowadziło ono do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji zawodowych przez Uczestnika Projektu.
7. Po zakooczeniu kursu Wykonawca zorganizuje Uczestnikowi projektu egzamin wewnętrzny/zewnętrzny, potwierdzający nabyte kompetencje/umiejętności. Wykonawca wystawi Uczestnikowi odpowiednie dokumenty stwierdzające ukooczenie kursu.
5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Opracowania i przekazania Wykonawcy formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kursu, służących do potwierdzenia udziału beneficjentów projektu ,,Praca bez barier" w kursie oraz otrzymaniu przez nich wsparcia w zaplanowanym terminie i zakresie.
2. Przekazania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu, odnoszących się m.in. do: programu, zawartości merytorycznej bądź sposobu prowadzenia zajęd szkoleniowych.
Miejsce i termin składania ofert: 10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Prosimy o dostarczenie osobiste lub przesłanie oferty droga pocztową na adres: BIURO PROJEKTU ,,PRACA BEZ BARIER" Ul. Wróblewskiego 26/1, 45-760 Opole, adres do korespondencji mailowej: szkolenia@stowarzyszenie-klucz.pldo dnia 30.08.2020 r. do godz. 24:00. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania w/w terminu ma data i godz. wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania/nadania u operatora pocztowego.
3. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (zostaną przez Zamawiającego odrzucone).
4. W przypadku przesłania oferty drogą mailową, Wykonawca powinien umieścid w tytule maila: ,,OFERTA -KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY, NR 4/PBB/PFRON/O/2020"
Otwarcie ofert:11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, t. j. w BIURZE PROJEKTU ,,PRACA BEZ BARIER" Ul. Wróblewskiego 26/1, 45-760 Opole, w dniu 01.09.2020 r. o godz. 10.00.
Termin składania:2020-08-30
Wymagania:6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyd do oferty aktualny wydruk/wypis z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert;
2. posiadają kadrę o wykształceniu kierunkowym lub zbieżnym z danym zawodem oraz doświadczeniu zawodowym w pracy szkoleniowca w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 75 godzin szkoleniowych i doświadczenie pracy w zawodzie,
3. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Strona4
4. Będą realizowad kurs zawodowy osobiście bądź przy pomocy swoich pracowników. Nie jest dopuszczalne zlecanie usługi dalej.
7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1.Wypełniony w formie elektronicznej formularz oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
2. Aktualny wydruk/wypis z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni kalendarzowych przed pływem terminu składania ofert;
3. Oświadczenie w zakresie posiadania wykształcenia kierunkowego lub zbieżnego z zawodem (załącznik nr 2 do Zapytanie ofertowego);
4. Wykaz doświadczenia zawodowego w pracy szkoleniowca zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj. min. 75 godzin (załącznik nr 3 do Zapytanie ofertowego);
5. Wypełnione oświadczenia dot. obowiązków RODO (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
6. Wypełniona Klauzula informacyjna (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego);
7. Oświadczenie o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 6 do Zapytanie ofertowego);
8. Program kursu wraz z liczbą godzin (załącznik nr 7 do Zapytanie ofertowego).
8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄNINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej (złoty polski/PLN), bezgotówkowo, po otrzymaniu faktury/rachunku na wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego, we wskazanym terminie pod warunkiem posiadania środków związanych z realizacją projektu, nie później niż 30 dni od dnia zakooczenia kursu zawodowego.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna byd opatrzona pieczątką firmową, zawierad datę sporządzenia oraz obowiązkowo podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą byd podpisane przez wszystkie te osoby.
2. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyd oryginał lub poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
3. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyd dokumenty wymienione w pkt. 7 Zapytania ofertowego.
4. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego opisu i wchodzących następnie w skład oferty muszą byd dokonane komputerowo.
Strona5
5. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny mied formę wydruku komputerowego.
6. Całośd oferty musi byd złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
7. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostad złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodniez treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
10. Ofertę należy doręczyd drogą pocztową, osobiście lub w formie zeskanowanego dokumentu.
11. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą byd przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania muszą byd złożone w formie oryginału. Zgodnośd z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi byd potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
12. Oferta w wersji papierowej wraz z załącznikami powinna byd złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem ,,Oferta -KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY", posiadad oznaczenia ,,NR 4/PBB/PFRON/O/2020 Nie otwierad przed 30.09.2020 r., godz. 24:00" oraz posiadad nazwę i adres Wykonawcy, aby Ofertę można było odesład nieotwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia Oferty.
12. TRYB OTWARCIA OFERT
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia.
2. Podczas otwierania Ofert Zamawiający sprawdzi i ogłosi:
- stan kopert, (które powinny byd nienaruszone do chwili otwarcia),
- nazwę i adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana,
- ceny ofertowe,
- doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kursów w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia.
3. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania.
13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 6 w oparciu o kryterium wyboru: cena. W przypadku uzyskania takiej samej punktacji o wyborze Wykonawcy decyduje doświadczenie zawodowe.
2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź innych omyłek polegających na niezgodności oferty z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do sprostowania.
3. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd anulowania postępowania wyboru oferty na każdym etapie przed podpisaniem umowy.
14. SPOSÓB WYBORU WYKONAWCY
Cena brutto za godzinę pracy: 100 %
Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto analizowanych ofert za godzinę pracy
............. x 100 = liczba punktów
cena brutto oferty badanej za godzinę pracy
Koocowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.
Strona7
1. Cenę wykonania przedmiotu zamówienia należy wskazad w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Cena ofertowa powinna byd podana cyfrowo i słownie.
2. Cena ofertowa powinna obejmowad wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji umowy. W przypadku osób fizycznych zaoferowana cena ma obejmowad wszystkie koszty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jakie Zamawiający będzie musiał ponieśd w trakcie realizacji zamówienia (w szczególności podatek od osób fizycznych i obciążenia na rzecz ZUS). Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą podpisana zostanie umowa zlecająca wykonanie usługi.
16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
17. FINANSOWANIE
1. Zamówienie jest finansowane ze środków: Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. ,,PRACA BEZ BARIER".
2. Rachunek/faktura za przeprowadzone przez Wykonawcę kursu zawodowego powinna zostad wystawiona do 7 dni od ukooczenia szkolenia zawodowego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od poprawnie wystawionej faktury. W przypadku opóźnienia w płatności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za czas opóźnienia.
18. UWAGI KOOCOWE
1. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są wykonawcy, którzy należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych z póź. zm. Dz.U.2015.2164 z dnia 22.12.2015.
3. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówieo publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpid od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający może prowadzid negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Jeżeli w terminie 5 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może zawrzed umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
Strona8
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający może prowadzid negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 5 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może zawrzed umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:4/PBB/PFRON/O/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: