Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zewnętrznego
Organizator:Fundacja Aktywizacja w Warszawie
Adres: ul. Chałubińskiego nr 9 lok. 9A, 02-004 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:t: +48 61 679 29 94
Opis:2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zewnętrznego pn. ,,specjalista ds. kadr i płac" oraz egzaminu końcowego umożliwiającego uzyskanie uprawnienia dowykonywania czynności z zakresu kadr i płac poświadczone zaświadczeniem.
Szkolenie zewnętrzne ,,specjalista ds. kadr i płac", dla 1 osoby Projektu Gotowi do zmian
współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W celu potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji szkolenie musi zakończyć się formalnym egzaminem
zewnętrznym umożliwiającym zdobycie kwalifikacji potwierdzonych formalnymi dokumentami
(np. certyfikatami) wystawianymi przez odpowiednie instytucje certyfikujące upoważnione do ich
wydawania.
Uczestnik szkolenia otrzymuje
a) Po pozytywnym ukończeniu szkolenia: Zaświadczenie po jego ukończeniu
b) Po zdanym egzaminie wewnętrznym: Certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu kadr i płac.
4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Opracowania harmonogramu szkolenia zewnętrznego zawierającego m.in. nazwę szkolenia, daty realizacji oraz programu szkolenia z podaniem daty realizacji zajęć każdego dnia: tematyki zajęć, godzin realizacji zajęć, liczby godzin dydaktycznych, imienia i nazwiska osoby prowadzącej zajęcia
2. Zorganizowania kursu w dni robocze bądź weekendy; czas trwania zajęć nie może oprzekraczać 6 godzin dydaktycznych dziennie (45min) ciągu jednego dnia; w trakcie
zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości niemniej niż 15min na 2 godziny dydaktyczne.
3. Zapewnienie Sali/sal szkoleniowej/ych spełniających wymogi BHP, utrzymanej w czystości z dostępem do światła dziennego i sztucznego, z komfortową temperaturą powietrza, pomieszczenia powinny mieć dostęp do zaplecza sanitarnego oraz posiadać niezbędne wyposażenie.
4. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu na zajęciach
5. Organizowania i zapewnienia przeprowadzenia egzaminu końcowego kursu, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym przedmiotem kursu oraz zapewnia wydania uczestnikowi kursu, odpowiednich dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zakresie objętym kursem
6. Terminowego rozliczenia się z przeprowadzonego szkolenia.
7. Współpracy z Zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację projektu).
Miejsce i termin składania ofert: 13. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Prosimy o przesłanie oferty eomailem lub dostarczenie osobiste oferty na adres: Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu 60-853 Poznań, ul. Poznańska 62 lok. 101 Do dnia 05.12.2017r. do godziny 23:59
Koperta powinna zawierać opis: ,,Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 18/11/2017/PO, data: 24.11.2017r.
Termin składania:2017-12-05
Miejsce i termin realizacji:7. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany termin realizacji zamówienia: grudzieńostyczeń 2017r. Miejsce wykonania zamówienia: Na obszarze całego kraju
Wymagania:5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. do zwrotów kosztu dojazdu dla uczestnika/czki projektu na szkolenie zewnętrzne
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu
ul. Poznańska 62 lok. 101 ^ t: +48 61 679 29 94 V poznan@idn.org.pl
60o853 Poznań t:+48 511 944 261 www.aktywizacja.org.pl
6. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia oraz ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji projektu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminu lub miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają lub zapewniają kadrę, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe lub 200h w prowadzeniu szkoleń z danego obszaru tematycznego
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych również pkt. 9 zostanie przeprowadzona na postawie złożonych dokumentów według formuły spełnia o nie spełnia
3) Niespełnienie warunków określonych przez Zamawiającego skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.
9. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowych stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznik nr 4 dozapytania ofertowego
b) Wzór zaświadczenia/certyfikatu jaki uzyskują uczestnicy szkolenia
c) Wykaz szkoleń zawodowych o podobnej tematyce realizowanych w okresie ostatnich 3 lat tj. w ciągu ostatnich 36 miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego, potwierdzonych referencjami bądź innymi
orównoważnymi dokumentami w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)
e) Załącznik nr 3o Program szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi
10. WALUTA, W JAKI EJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą prowadzone w PLN.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
2) Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3) Do ofert należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
b) Wzór zaświadczenia/certyfikatu jaki uzyskują uczestnicy szkolenia
c) Wykaz szkoleń zawodowych o podobnej tematyce realizowanych w okresie ostatnich 3 lat tj. w ciągu ostatnich 36 miesięcy do daty upublicznienia zapytania ofertowego, potwierdzonych referencjami bądź innymi równoważnymi dokumentami w Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)
e) Załącznik nr 3o Program szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi
4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
5) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6) Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane strony, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" .
14. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 8 w oparciu o kryterium wyboru: cena i doświadczenie zawodowe.
2. Ocena doświadczenia zawodowego Wykonawców w zakresie prowadzenia grupowych spotkań w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz w pracy z grupami obejmującymi również osoby z niepełnosprawnościami zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawców wraz z ofertą wykazy doświadczenia zawodowego z prowadzenia szkoleń i z pracy z grupami osób również z niepełnosprawnościami, poparte referencjami/rekomendacjami podmiotów zlecających usługę/i, potwierdzającymi fakt jej/ich wykonania w precyzyjnie określonym wymiarze godzinowym.
3. W przypadku stwierdzenia w ofercie/ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych bądź innych omyłek polegających na niezgodności oferty/ofert z przedmiotowym zapytaniem Zamawiający wezwie Wykonawcę/oów do sprostowania.
4. Oferty zawierające braki formalne, na prośbę Komisji oceniającej mogą zostać uzupełnione w określonym przez Komisję terminie. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
1. Cena brutto za godzinę pracy1: 60%
2. Doświadczenie zawodowe 40%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę podanych więcej kryteriów, zgodnie ze wzorem:
[punkty za kryterium ,,cena"] + [punkty za doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń] + [punkty za doświadczenie zawodowe w pracy z grupami obejmującymi również osoby z niepełnosprawnością]
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.
16. INFORMACJE OFORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYKONANIU OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą podpisana zostanie umowa cywilnoprawna (um. Zlecenie).
17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
i ermm związania z ofertą to 3U dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania._
19. FINANSOWANIE
Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach projektu ,,Gotowi do zmian". 20 UWAGI KOŃCOWE
1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.
2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego dozawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
Kontakt:12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Natalia Walczak Dyrektor Oddziału
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu 60-853 Poznań, ul. Poznańska 62 lok. 101 e-mail: natalia.walczak@idn.org.pl tel. 511-944-078
Numer dokumentu:18/11/2017/PO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: