Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24612339 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-30
Przedmiot ogłoszenia:Przygotowywanie i dostarczanie podwieczorka
Organizator:Gmina Karnice
Adres: Nadmorska 7, 72-343 Karnice
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryficki
Państwo: Polska
NIP:PL8571841518
Telefon / fax:913856152
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/144485
Opis:Przygotowywanie i dostarczanie podwieczorka dla uczestników projektu: ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice".
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.07.06.00-32-K113/21 - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice

Część 1
Przygotowywanie i dostarczanie podwieczorka

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowywanie i dostarczanie podwieczorka dla uczestników projektu projektu pt. ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice" realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania podwieczorków do Placówki wsparcia dziennego w miejscowości Paprotno w projekcie: ,,Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice", realizowanym w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1.3. Ilość podwieczorków: 30 osób x 22 dni x 9 miesięcy: 5940,00.
1.4. Przykład jadłospisu określa załącznik nr 2 do zapytania.
1.5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z ze zmianami), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP, zachowaniem wymogów sanitarno - epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych przepisów.
1.6. Wykonawca będzie przygotowywać posiłki z produktów znajdujących się w jego dyspozycji, świeżych, zgodnych z obowiązującymi normami. Przygotowanie posiłków będzie odbywać się w pomieszczeniach znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy i przy pomocy urządzeń znajdujących się w dyspozycji Wykonawcy. Pomieszczenia Wykonawcy muszą posiadać stosowne zezwolenia Inspekcji Sanitarnej.
1.7. Wykonawca dostarczy posiłki w godz.ch popołudniowych w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla podania posiłku w trakcie całej drogi od Kuchni Wykonawcy do PWD prowadzonego przez Zamawiającego.
1.8. Adres Placówki Wsparcia Dziennego: Paprotno 38A, 72-342 Paprotno.
1.9. Posiłki obejmują: podwieczorek średnio 22 dni w miesiącu.
1.10. Posiłki muszą być przygotowane w sposób estetyczny, w termosach utrzymujących ciepło posiłków przez co najmniej 4-6 godzin.
1.11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia dziesięciodniowego jadłospisu, zawierającego na 4 dni przed pierwszym dniem dostawy i każdym następnym dziesięciodniowym okresem żywienia, w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 2 dni naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
1.12. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
1.13. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór termosów.
1.14. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
1.15. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
1.16. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
1.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
1.18. Usługa obejmuje realizację przygotowania i dostarczenia posiłków maksymalnie dla 30 dzieci beneficjentów projektu.
1.19. Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w PWD.
1.20. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Kod Główny 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
1.21. Przykładowy jadłospis - zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-07
Termin składania:2023-02-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
gryficki
Gmina
Karnice
Miejscowość
Paprotno
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający oprócz zmian zawartej umowy przewidzianych w sekcji 6.5.2 Wytycznych Kwalifikowalności przewiduje zmiany określone w § 9 i 10 projektu umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie oceniona wg. zasady: spełnia - nie spełnia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do formularza oferty należy załączyć:
1) wypełnioną kalkulację na część na którą składana jest oferta.
2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-30
Data ostatniej zmiany
2023-01-30 15:16:19

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
1.1. Cena przedmiotu zamówienia 95 %- 95 pkt
1.2. Przynależność do podmiotów ekonomii społecznej 5% - 5 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Katarzyna Jagielska
tel.: 913856152
e-mail: ops@karnice.pl
Kod CPV:55321000-6, 55520000-1
Numer dokumentu:2023-39790-144485
Źródło: Internet i własne
Załączniki: