Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja szkolenia
Organizator:Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny
Adres: ul. Trzebnicka 42/44, 50-230 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax. (71) 770-42-20, tel. (71) 782-38-80
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie realizacji szkolenia wraz z wykonaniem prezentacji multimedialnej w zakresie warsztatu specjalistycznego pt. ..Komunikacja wolna od przemocy. Warsztat prowadzony w oparciu model M.B Rosenberga".
Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej ,,ogłoszeniem".
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są:
W sprawach dotyczących procedury : Pan/i: Ewa Dymon e.dymon@dops.wroc.pl W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan/i: Monika Budnik m.budnik@dops.wroc.pl
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia, należy złożyć do dnia 9 października 2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego pok. 313 III piętro (sekretariat).
Otwarcie ofert:2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2018 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego pok. 308 III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2018-10-09
Wymagania:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750000 euro
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Usługę szkoleniową w zakresie realizacji szkolenia wraz z wykonaniem prezentacji multimedialnej w zakresie warsztatu specjalistycznego pt. ,,Komunikacja wolna od przemocy. Warsztat prowadzony w oparciu model M.B Rosenberga".
Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przy czym unieważnienie przed terminem składania i otwarcia ofert może nastąpić bez podania jego przyczyny. W przypadku unieważnienia po tym terminie Zamawiający poda przyczynę nieudzjelenia zamówienia.
3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania koperty zewnętrznej oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
4. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:
- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- zbadanie nienaruszalności ofert,
- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.
Kod CPV:80510000-2
Numer dokumentu:DOPS/ZP/251-10/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: