Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-07-26
Przedmiot ogłoszenia:Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu
Adres: ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (33) 842-23-29, (33) 842-42-27
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I. Opis przedmiotu zamówienia
Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu matematyka dla uczestników projektu - w wieku od 9 do 16 lat, w wymiarze 45 godzin. W grupie są dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z zespołem Aspergera. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Wykonawcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej uczestników projektu korzystających ze wsparcia Wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać pocztą tradycyjną na adres: PCPR Ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl do dnia 01.08.2022r. do godz. 12.00. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną zaleca się, aby Wykonawca zakodował ofertę, a następnie dostarczył po terminie składania ofert najpóźniej do 01.08.2022r. do godz. 13.00 kodów do jej otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.
Projekt ,,Nowe wyzwania-lepsza przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0036/20
Termin składania:2022-08-01
Miejsce i termin realizacji:Umowa cywilno-prawna w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.
Wymagania:2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu zamieszkania uczestnika projektu na terenie powiatu oświęcimskiego lub w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie powiatu oświęcimskiego.
3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.
4. Godzina wsparcia wynosi 60 minut.
III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Udokumentowane kwalifikacje uprawniające do nauczania matematyki (ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia lub wyższe magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem).
2. Wymagane minimum roczne doświadczenie w pracy z zakresu nauczania w/w przedmiotu.
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona Zamawiający będzie żądał złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku braku potwierdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie do złożenia przedmiotowych dokumentów kolejnego Wykonawcę w rankingu ofert.
IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.
1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Projekt ,,Nowe wyzwania-lepsza przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0036/20
cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:
Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,
gdzie:
Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Należy podać cenę netto ( brutto pomniejszone tylko o podatek VAT) i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.
VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: