Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-09
Przedmiot ogłoszenia:Regulacja studni i studzienek ściekowych
Organizator:Urząd Miasta Mysłowice
Adres: Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Mysłowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:kom. 575001477 tel. 32 2221311, 3171100 fax 2222565
E-mail:
Opis:Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
1. ,,Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych" - powiat,
2. ,,Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych" - gmina.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres opisany w załącznikach do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Mysłowice, Ul. Powstańców 1, pok. nr 001 za potwierdzeniem dnia i godz. złożenia oferty lub za pośrednictwem poczty, w tym elektronicznej (e-mail) na adres drogi@myslowice.pl.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 17.06.2021r. o godz. 11:00
Termin składania:2021-06-17
Wymagania:Warunki płatności: przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturami miesięcznymi, wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi prac wykonanych w tym okresie.
Termin płatności faktur: do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentacją rozliczeniową oraz protokołem odbioru przedmiotu zlecenia podpisanym przez Zamawiającego. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach, określonych we wzorze umowy (załącznik nr 3).
1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym).
1.2. Wypełniona karta ofertowa (zał. nr 1 do zaproszenia) wraz z kosztorysem ofertowym, opracowanym w oparciu o przedmiar robót (zał. nr 2) muszą być podpisane przez osobę/osoby/ uprawnioną/e/ do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.
1.3. Oferta powinny obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia - wszystkie elementy, wymienione w załączniku nr 2.
2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
2.1. Oferty należy składać w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, pok. nr 001 za potwierdzeniem dnia i godziny złożenia oferty lub za pośrednictwem poczty, w tym elektronicznej (e-mail) na adres drogi@myslowice.pl.
2.2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.06.2021r. o godz. 11:00
2.3. Termin wykonania: do 30 listopada 2021r. lub do dnia wyczerpania środków, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
2.4. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź poczty elektronicznej o terminie złożenia decyduje jej wpływ do siedziby Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że:
- złożenie oferty, która nie będzie zawierać istotnych elementów zamówienia bądź zostanie złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do składania ofert wywoła pozostawienie jej bez rozpatrzenia,
- powyższe zaproszenie jest adresowane do więcej niż jednego wykonawcy i tym samym nie może być uznane przez wykonawców za ofertę w rozumieniu odpowiednich przepisów K.c., ze strony Zamawiającego, a jedynie zaproszeniem do zawarcie umowy w rozumieniu art. 71 K.c.
Najkorzystniejsza, rozpatrzona oferta na podstawie kryterium cena 100%, będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.
Kontakt:W sprawach merytorycznych - proszę o kontakt z p. Eweliną Kubień tel.: 575-001-477 lub (32) 222-13-11.
Numer dokumentu:PI.271.2.31.2021.EK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: