Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Remont altan śmietnikowych
Organizator:Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK" w Kędzierzynie-Koźlu
Adres: ul. 9 Maja 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Województwo / powiat: opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.077 / 48 333 42
Opis:Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK" w Kędzierzynie-Koźlu
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie n/w robót :
Remont sześciu altan śmietnikowych zlokalizowanych przy budynkach:
? Kazimierza Wielkiego 4 (2 szt.)
? Kazimierza Wielkiego 8 (2 szt.)
? Mieszka I 5 (2 szt.)
zgodnie z zakresem robót stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
Specyfikacja:Zasady przeprowadzania przetargu zawarte są w Regulaminie zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w
RSM ,,CHEMIK" znajdujących się u Kierownika Administracji Osiedla, w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej przy
ul. 9 Maja 6 oraz na stronie internetowej rsmchemik.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty na wykonanie w/w robót należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy Ul. 9 Maja 6 w Kędzierzynie-
Koźlu w terminie do 29.11.2021r do godz. 1200
Termin składania:2021-11-29
Miejsce i termin realizacji:termin wykonania - do 30.06.2022r.
Wadium:8 500,00 zł
Wymagania:Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
II. Oferta powinna zawierać:
? koszt całkowity brutto remontu poszczególnych altan
? stawkę roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych.
? okres gwarancji
III. Do ofert należy załączyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na których należy
zaznaczyć na kolorowo rodzaj działalności, której przetarg dotyczy w zakresie przedmiotu przetargu.
Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
b) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach.
c) Oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach.
d) Wykaz zatrudnionych przez oferenta pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotu przetargu.
e) Ewentualne referencje w zakresie przedmiotu przetargu.
f) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu prowadzonej działalności w zakresie
przedmiotu przetargu na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł
g) Oświadczenie oferenta o upoważnieniu reprezentantów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK" do
sprawdzenia u wystawców prawdziwości złożonych przez oferenta dokumentów przetargowych
h) Podpisana Klauzula Informacyjna RODO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK" (klauzula RODO
dostępna na stronie internetowej rsmchemik.pl)
i) Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
Dokumenty wymagane w pkt. b), c) winne być wystawione w okresie 30 dni przed terminem złożenia oferty do
przetargu, chyba, że oferent składa więcej niż jedną ofertę. Wówczas wymagane oryginały winne znajdować się w
jednej ze złożonych ofert, a w pozostałych ofertach winne znajdować się informacje, gdzie znajdują się oryginały.
IV. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie: 8 500,00 zł na konto RSM ,,CHEMIK" - nr konta
31 1020 3714 0000 4202 0008 4640 PKO BP O/K-Koźle.
Kwota ta winna znaleźć się na koncie do dnia 29.11.2021r. do godz. 1200
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w pieniądzu. Oferent traci wadium w przypadku, gdy nie podpisze
umowy wg. warunków przedstawionych w swojej ofercie.
Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oferentom, których oferta nie została
wybrana, a w przypadku wyboru oferty, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę 3 400,00 zł stanowiącą
gwarancję należytego wykonania przedmiotu umowy. Kwota ta zostaje zatrzymana na okres 12 m-cy od daty odbioru
końcowego robót. Warunki wpłaty, zabezpieczenia zostaną określone w umowie.
Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny
Kontakt:Bliższych informacji n/t przedmiotu przetargu udziela Kierownik Administracji Osiedla ,,Piastów''
tel. 077 / 48 333 42
Źródło: Internet i własne
Załączniki: