Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-08-24
Przedmiot ogłoszenia:REMONT BRAMY GŁOWNEJ
Organizator:AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A
Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
podkarpackie, pow. mielecki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:REMONT BRAMY GŁOWNEJ NA TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC ZLOKALIZOWANEJ W MIELCU
Tryb i podstawa prawna:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako Zarządzający Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, zamierza udzielić zamówień, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 9 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
ARP S.A., działając zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1670), zamieszcza Instrukcję Postępowania na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.arp.pl
1. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do Instrukcji.
Miejsce i termin składania ofert: 14. Skan podpisanej oferty lub ofertę w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym - zabezpieczonej hasłem - wraz z załącznikami należy przesłać na adres zakupy@arp.pl w tytule maila należy wpisać: ,,Oferta na remont bramy głównej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC - ZS/KO/14/2021".
16. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17.09.2021 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert:21. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12:00. nie.
Termin składania:2021-09-17
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:4. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani niezwłocznie potwierdzić, na żądanie drugiej Strony, fakt otrzymania przekazanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesyłanych drogą elektroniczną.
1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany treści niniejszej Instrukcji w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Instrukcji. Jeżeli pytanie nie będzie dotyczyło wyjaśnienia treści Instrukcji lub termin, w którym pytanie zostanie zadane nie będzie umożliwiał udzielenia odpowiedzi, Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi.
3. Zamawiający treść wyjaśnień lub zmiany Instrukcji zamieści na stronie www.bip.arp.pl
Rozdział IV. Wizja lokalna
1. Zaleca się wzięcie udziału w wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem oraz miejscem realizacji przedmiotu Zamówienia (nie więcej niż dwie osoby ze strony jednego Wykonawcy).
2. Zgłoszenia do udziału w wizji lokalnej należy dokonać drogą elektroniczną do dnia 02.09.2021 r. na adresy e-mail wskazane w Rozdziale II.
3. Termin i miejsce zbiórki: 03.09.2021 r. o godzinie 11:00, siedziba Oddziału, ul. Partyzantów 25, Mielec.
4. Zainteresowani udziałem proszeni są o przybycie na miejsce zbiórki 10 minut przed wyznaczonym terminem.
5. Dojazd na wizję lokalną odbywa się na koszt własny Wykonawcy i w jego zakresie.
ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w kryterium oceny ofert, spełniania poniższych warunków udziału w Postępowaniu dotyczących:
1) posiadania doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie roboty budowlane, których przedmiotem był remont budynków za kwotę min 100.000,00 zł netto każda;
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji Zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Skierowana osoba musi posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności wydane na podstawie ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunki mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
ROZDZIAŁ VII. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ORAZ NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) skan podpisanej OFERTY lub ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji, w tym oświadczenia wymienione w tym załączniku;
2) pełnomocnictwo, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z KRS lub CEIDG.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do złożenia - w terminie 3 dni od dnia wezwania - dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI, tj.:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane;
2) dokumentów potwierdzających, że roboty, o których mowa w pkt 1), zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru, oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu);
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania Zamówienia;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cenę oferty należy określić w formie ryczałtu.
2. Wykonawca określi cenę oferty w złotych polskich.
3. Wszystkie ceny wyszczególnione w ofercie winny zostać podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
5. Ryczałtowa cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane
z wykonaniem przedmiotu Zamówienia, w szczególności zysk Wykonawcy, ubezpieczenia, podatki, sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania prac, wszelkie niezbędne narzędzia, materiały i środki związane z należytym wykonaniem umowy.
6. Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje konieczne i przydatne do wyceny.
ROZDZIAŁ IX. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena oferty brutto - 90%, w którym można uzyskać maksymalnie 90 pkt
W kryterium tym zostanie zastosowany wzór:
(najniższa cena oferty brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt x 90%;
2) okres gwarancji - 10%, w którym można uzyskać maksymalnie 10 pkt
Liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą:
Okres gwarancji
Liczba punktów
3 lata
0
4 lata
5
5 lat i więcej
10
Uwaga:
a) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, użyte materiały w ramach zamówienia, na okres co najmniej 3 lat (z wyłączeniem urządzeń posiadających DTR z okresem krótszej gwarancji),
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia poniżej 3 lat zostanie odrzucona, jako niezgodna z Instrukcją,
c) Wykonawca zobowiązany jest podać okres gwarancji w pełnych latach,
d) podanie ww. okresu w latach niepełnych będzie skutkowało uznaniem do oceny tylko pełnych lat, np. 3,5 roku będzie skutkowało uznaniem tylko 3 lat.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na uzyskanie przez Wykonawców takiej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach.
ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XI. OFERTA
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość Zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza realizację Zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w Instrukcji.
6. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy z zastrzeżeniem, że dopuszcza się złożenie skanu podpisanej oferty zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt 1 Instrukcji.
7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym Wykonawcom, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą: ,,Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa". Brak zastrzeżenia lub brak spełniania przez zastrzeżoną informację przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ww. ustawy oznaczać będzie, że oferta może być ujawniona w całości albo części.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami, oprócz oznaczeń jak w ust. 15, musi być dodatkowo oznaczona określeniem: ,,ZMIANA".
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
15. Hasło umożliwiające otwarcie pliku oferty należy przesłać w osobnej wiadomości.
17. Dla oceny zachowania powyższego terminu przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
i hasła na skrzynkę zakupy@arp.pl, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy serwer pocztowy Zamawiającego zarejestruje wpływ oferty, to za moment wpływu oferty przyjmuje się ten moment niezależnie od podjętej przez serwer akcji (wstrzymane/ spam/ przekazano na skrzynkę zakupy@arp.pl).
18. W przypadku przesłania przez Wykonawcę pliku oferty niezabezpieczonego hasłem, przypadkowe otwarcie oferty nie ma wpływu na tok postępowania i nie będzie skutkować jego unieważnieniem.
19. W przypadku przesłania oferty zabezpieczonej hasłem, ale nie przekazania hasła przed upływem terminu otwarcia ofert, Zamawiający nie będzie oceniał takiej oferty.
20. Zamawiający informuje, iż pliki w formie wypełnionego formularza oferty wraz z ww. wymaganymi dokumentami (dalej ,,przesyłka") ze względów technicznych nie może być większa niż 25 MB.
22. Zamawiający informuje iż otwarcie ofert zostanie przeprowadzone poprzez transmisję online, zatem bez fizycznej obecności Wykonawców w siedzibie Zamawiającego.
23. Wykonawcy zainteresowani udziałem w otwarciu ofert, zobowiązani są do przesłania swoich adresów e-mail, do dnia, w którym upływa termin składania ofert, tj. do godziny 11:00, na adres katarzyna.juszczynska@arp.pl oraz monika.pianko@arp.pl.
24. Zamawiający wyśle, do zainteresowanych udziałem w otwarciu ofert Wykonawców, wiadomość e-mail z zaproszeniem do spotkania w aplikacji Microsoft Teams, które odbędzie się w dniu i o godzinie wskazanej w ust. 21. Aby dołączyć do spotkania należy w otrzymanej wiadomości kliknąć w link: ,,Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams", a następnie w otwartym oknie przeglądarki internetowej wybrać opcję: ,,Dołącz
w przeglądarce".
25. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
Rozdział XII. Badanie ofert
1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne
i potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań.
3. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz innych dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny.
5. Zamawiający może poprawiać w ofercie omyłki.
ROZDZIAŁ XIII. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu;
2) została złożona przez Wykonawcę, który nie przedłożył bądź nie uzupełnił wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w Instrukcji;
3) Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania;
4) jej treść nie odpowiada treści Instrukcji;
5) Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą;
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7) zawiera błędy rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić;
8) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
9) została złożona przez Wykonawcę, który w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonał Zamówienia udzielonego mu przez Zamawiającego lub wykonał je z nienależytą starannością;
10) została złożona przez Wykonawcę wpisanego do wykazu Wykonawców nierzetelnych,
o ile innej decyzji w tym zakresie nie podejmie Kierownik Zamawiającego;
11) została złożona przez Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
12) została złożona przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
13) została złożona przez Wykonawcę będącego spółką prawa handlowego, którego urzędującego członka jego organu zarządzającego, wspólnika, partnera, komplementariusza, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z Postępowaniem o udzielenie Zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty.
ROZDZIAŁ XIV. Negocjacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących obniżenia ceny zaoferowanej w Ofercie.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do negocjacji, Zamawiający zaprosi do udziału w negocjacjach dwóch Wykonawców, których Oferty zgodnie
z Rozdziałem IX Instrukcji, zostały uznane za najkorzystniejsze.
3. Negocjacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.
ROZDZIAŁ XV. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) wszystkie oferty zostaną odrzucone;
3) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację Zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie, zakończenia Postępowania bez wyboru Wykonawcy oraz niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą - bez prawa Wykonawcy do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych.
3. Nie przewiduje się Postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzucenia oferty, zakończenia Postępowania bez jego wyboru lub unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.
4. Po zakończeniu Postępowania Zamawiający poinformuje o jego wyniku Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając punktację przyznaną ofertom w kryteriach.
ROZDZIAŁ XVI. ZAWARCIE UmowY
1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy, która stanowi załącznik nr 3 do Instrukcji.
2. Informacja o zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą zostanie opublikowana niezwłocznie po jej zawarciu na stronie www.bip.arp.pl
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:
1) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności obejmującej przedmiot umowy na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Ww. dokument należy złożyć w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną;
3) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do zawarcia umowy w terminie, zostanie uznane za uchylanie się od jej zawarcia. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu
i potwierdzi spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

ROZDZIAŁ XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 projektu umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być oznaczone w następujący sposób: ,,Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zamówienie nr ZS/KO/14/2021".
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 77 1240 6247 1111 0000 4975 2430 - Bank PEKAO S.A.
5. Zabezpieczenie w formie gwarancji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie w formie gwarancji:
1) zostanie uznane za wniesione skutecznie po zaakceptowaniu jego treści przez Zamawiającego;
2) musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego;
3) musi być sporządzone zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i na jego podstawie będzie interpretowane.
7. W przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy koszt wszystkich koniecznych przedłużeń obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
ROZDZIAŁ XVIII. Inne informacje
1. Wykonawca nie jest uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z prowadzonym Postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez Wykonawcę kosztów i szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
2. Zastrzega się, że Instrukcja nie stanowi zobowiązania do udzielenia Zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega prawo do niepodawania kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
4. Zamawiający informuje, że Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Kontakt:1. Kontaktowanie się Zamawiającego i Wykonawcy odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na poniższe adresy e-mail:
1) katarzyna.juszczynska@arp.pl
2) monika.pianko@arp.pl
2. Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować jednocześnie do obu ww. osób.
3. W przypadku braku potwierdzenia przez ww. osoby otrzymania wiadomości, korespondencję należy skierować na adres: zakupy@arp.pl
Numer dokumentu:ZS/KO/14/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: