Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Remont budynku
Organizator:Gmina Gubin
Adres: ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 359 16 40, fax 68 359 16 40
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieżyce"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szlifowanie oraz pomalowanie ścian i sufitów
Położenie płyt kartonowo -gipsowych na suficie w wiatrołapie
Położenie gładzi szpachlowej, wyszlifowanie i pomalowanie ścian i sufitu w wiatrołapie
Położenie płytek w łazienkach na wysokość 2 m i na podłodze
Położenie płytek w kuchni na podłodze
Położenie płytek w wiatrołapie na podłodze
Wymiana rynny dachowej
Wymiana spustów rynnowych
Wymiana daszka na wiatrołapie
Renowacja drzwi
Montaż wc 2 szt
Montaż 2 umywalek

1.Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Zamawiający
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
b) utrzymania pomieszczeń remontowanych w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy,
d) ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności zawodowo trudni się wykonywaniem takich robót.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót na miejscu (Świetlica wiejska w Bieżycach).
5.Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
6.Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
b) uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, bądź odstąpi od umowy bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia,
7. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury
8. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty
a) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 1.
b) Wypełniony kosztorys Wykonawcy - załącznik nr 2
c) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik
nr 3.
d) Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na dzień składania ofert.
e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty składa wykonawca, jeżeli oferta podpisana zostanie przez inne osoby niż wynika to z dokumentów rejestrowych.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Gubin do dnia 15.02.2019r., do godz. 930 zaadresowanej: Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66 - 620 Gubin, z dopiskiem:
,,Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieżyce"
W przypadku wysłania ofert za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, decyduje data
i godzina wpływu przesyłki z ofertą do Urzędu Gminy Gubin.
Załączniki
Termin składania:2019-02-15
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 31.03.2019r.
Wymagania:5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

6. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena (C) - 100 %

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT,
w terminie 30 dni od daty dostawy zamówienia do siedziby Zamawiającego
2. W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania

oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej w oparciu o załączony kosztorys Wykonawcy oraz oględziny na miejscu.
wykonawca związany jest ofertą 30 dni,
bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się
z zakresem robót na miejscu (świetlica wiejska w m. Bieżyce) i wykonać na tej podstawie ofertę cenową. Błędne naliczenia ilości robót w ofercie nie zwalnia wykonawcy z wykonania wszystkich robót.
w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: