Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-16
Przedmiot ogłoszenia:Remont budynku
Organizator:XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Adres: os. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 061 8208 203, tel. 61 8 208203
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą: remont budynku ORLIK przy XX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu Os. Wichrowe Wzgórze 111
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku ORLIK należący do XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu Os. Wichrowe Wzgórze 111
Opis przedmiotu zamówienia:
remont zewnętrzny budynku i pomieszczeń wewnętrznych budynku Orlik Oferta powinna uwzględnić wszelkie koszty związane z:
- zakupem materiałów
- użyciem sprzętu
- wywozem i utylizacją odpadów
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
- oczyszczenie i mycie elewacji zewnętrznej
- gruntowanie , uzupełnianie ubytków i malowanie tynków zewnętrznych
- remont pomieszczeń wewnętrznych w tym :drzwi,, kratki wentylacyjne, naprawa wieszaków, ławek, przegród kabin, instalacji wodnej, oświetlenia, armatury sanitarnej, puszek instalacji odgromowej i inne prace zgodnie z przedmiarem robót.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty: do 18.08.2023r. godz. 10.00
XX Liceum Ogólnokształcące 61-699 Poznaniu Os. Wichrowe Wzgórze 111 (sekretariat), bądź mailem LO20_poznan@wp.pl
Termin składania:2023-08-18
Miejsce i termin realizacji:.Wymagany termin wykonania zadania: od dnia otrzymania zamówienia w terminie nie później niż do 30 dni od podpisania umowy, nie dłużej niż do 25 września 2023r.
Wymagania:2. Tryb udzjelenia zamówienia. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwotę 130 000 zł w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.] zwanej dalej pzp. Podstawa prawna :art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pzp.
Postępowanie zostanie przeprowadzone w formie zapytania ofertowego.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.7 ustl ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8.Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
Opis sposobu przygotowania oferty : oferta powinna być przygotowana w formie papierowej lub elektronicznej. Winna zawierać nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta, cenę całkowitą netto i brutto, termin realizacji zamówienia, warunki i termin gwarancji.
12.Informacje uzupełniające:
- zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny
- rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą nastąpi w złotych polskich.
- klauzula informacyjna zgodnie z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontakt:Wskazanie osoby upoważnionej przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami i udzielanie wyjaśnień : Dorota Murlewska tel. 61 8 208203
Numer dokumentu:XXL0.231. .23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: