Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-25
Przedmiot ogłoszenia:REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
Organizator:Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o
Adres: Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów
Województwo / powiat: pomorskie, pow. człuchowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:793 936 561 , 598345962
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLEGAJĄCY NA REMONCIE ELEWACJI Z OCIEPLENIEM, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, WYMIANIE OKIEN NA KLATKACH ORAZ REMONCIE BALKONÓW W M. CZŁUCHÓW UL. SZCZECIŃSKA 22, nr działek 28/1, 29/5 realizowany w ramach projektu ,,Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 22 w Człuchowie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020.
2. Zakres prac obejmuje:
a. remont elewacji budynku z ociepleniem styropianem, w szczególności odnowienie elewacji,
b. remont opaski wokół budynku z kostki betonowej,
c. remont balkonów wraz z balustradami,
d. montaż zadaszeń nad balkonami i nad drzwiami wejściowymi,
e. wymiana okienek na klatkach schodowych,
f. likwidacja luksferów przy wejściach do budynku.
Cel zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 22 w Człuchowie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020.
2. Zakres prac obejmuje:
a. remont elewacji budynku z ociepleniem styropianem, w szczególności odnowienie elewacji,
b. remont opaski wokół budynku z kostki betonowej,
c. remont balkonów wraz z balustradami,
d. montaż zadaszeń nad balkonami i nad drzwiami wejściowymi,
e. wymiana okienek na klatkach schodowych,
f. likwidacja luksferów przy wejściach do budynku.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 22 w Człuchowie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020.
2. Zakres prac obejmuje:
a. remont elewacji budynku z ociepleniem styropianem, w szczególności odnowienie elewacji,
b. remont opaski wokół budynku z kostki betonowej,
c. remont balkonów wraz z balustradami,
d. montaż zadaszeń nad balkonami i nad drzwiami wejściowymi,
e. wymiana okienek na klatkach schodowych,
f. likwidacja luksferów przy wejściach do budynku.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 12-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w formie papierowej na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2019 r. do godziny 13oo pokój 106 - sekretariat.
3. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną odesłane do oferenta bez otwierania.
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godz. 131o w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów .
Termin składania:2019-07-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: człuchowski Miejscowość: Człuchów
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy i przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia 31 października 2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie elewacji z ociepleniem, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi, że robota budowlana została wykonana należycie. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
W celu wykazania spełniania w/wym. warunku Wykonawca składa Oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne aktualne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na postawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w powyższych specjalnościach.
W celu wykazania spełniania w/wym. warunku Wykonawca składa Oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień oraz przynależność do IIB .
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
W celu wykazania spełniania w/wym. warunku Wykonawca składa Oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 2.
Dodatkowe warunki
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć kosztorys ofertowy (w celach informacyjnych). Kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany jako dokument pomocniczy m. in. do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych, lub odstąpienia od umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania zamówienia.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLEGAJĄCY NA REMONCIE ELEWACJI Z OCIEPLENIEM, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, WYMIANIE OKIEN NA KLATKACH ORAZ REMONCIE BALKONÓW w m. CZŁUCHÓW UL. SZCZECIŃSKA 22, nr działek 28/1, 29/5 , prowadzonym w formie zapytania ofertowego.
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Szczecińska 22 ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów zgm@pk.czluchow.info tel. 59 8342200
b) Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez:
- e-mail: zgm@pk.czluchow.info
- telefonicznie: 59 8342200
- listownie z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych na adres siedziby Wspólnoty: ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
f) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy:
1. niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:
a. wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 7 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wysokie temperatury trwające powyżej 7 dni, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków). W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
b. wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych),
c. wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę) zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian (o ilość dni niezbędnych do opracowania materiałów projektowych lub niezbędnych dokumentów),
d. wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych (o ilość dni wstrzymania robót),
e. wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (o ilość dni wstrzymania robót).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące,
że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową;
3. Zamawiający dopuszcza również, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót;
4. Ponadto, Zamawiający dopuszcza również zmiany umowy w przypadku, gdy:
a. wystąpi siła wyższa, rozumiana jako zdarzenie, którego wystąpienie jest
niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki;
b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa spowodują
konieczność dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
c. nastąpi zmiana osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę spowodowana zmianami organizacyjnymi lub wynikłymi z przyczyn losowych;
d. nastąpi zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy - w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Zapytaniu.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy- zał nr 1,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia - zał nr 2,
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - zał 3,
4. Oświadczenie o kwalifikacjach - zał 4
5. Dokumentacja techniczna - zał 5
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał 6
7. Przedmiar robót - zał nr 7
8. Wzór umowy - zał nr 8
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą stosowane następujące kryteria wyboru
i procentowa ich waga:
a. cena - 70% (70 pkt),
b. okres gwarancji - 30% (30 pkt).
2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:
W celu przydzielenia punktów za cenę (C) należy:
a. ustalić dla każdej z ofert cenę brutto na podstawie ,,formularza ofertowego"(załącznik nr 1),
b. ustalić ofertę o najniższej cenie (cena oferty brutto) i przydzielić jej najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt x 70% = 70 pkt.
c. pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę wg wzoru
i. najniższa cena brutto oferty (zł)
d. C - ilość punktów za cenę oferty = --------------------------------------- x 100 pkt. x 70%
i. cena brutto badanej oferty (zł)
W celu przydzielenia punktów za okres gwarancji (G) należy:
Wyliczyć wartość punktową wg zasady: 3 lata, 4 lata, 5 lat
G - ilość punktów za gwarancję:
3 lata - 0 % (0 pkt.),
4 lata - 15 % (15 pkt.),
5 lat - 30 % (30 pkt.)
Okres gwarancji liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji w pełnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje ,,Okres gwarancji" krótszy niż 3 lata - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje ,,Okres gwarancji" dłuższy niż 5 lat - przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 30 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesiącach lub niepełnych latach przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 3 lata gwarancji i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.
Ocenę końcową oferty stanowi suma (P) punktów przyznanych za wymienione wyżej kryteria:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.
Wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW
Adres
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
pomorskie , człuchowski
Numer telefonu
59 83 42 291
Fax
598343272
NIP
8431569424
Tytuł projektu
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie
Numer projektu
RPPM.08.01.02-22-0014/17-00
Inne źródła finansowania
!!! UWAGA !!!
ZAMAWIAJĄCY - PARTNER PROJEKTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SZCZECIŃSKA 22
1. Nazwa: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SZCZECIŃSKA 22
2. Adres: ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, powiat: człuchowski, województwo: pomorskie
3. Nr tel.: (59) 83 42-200
4. NIP: 843-14-24-252
Załączniki

Dokumentacja techniczna
Wzór umowy
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Formularz oferty
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Janina Dudek, Henryk Frymark
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
793 936 561 , 598345962
Kod CPV:45453000-7
Numer dokumentu:1192255
Źródło: Internet i własne
Załączniki: