Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25674971 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. tel. 74 842-37-41, tel. 74 842-42-00, faxtel. 74 847-74-77
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Piłsudskiego 39 w Wałbrzychu
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy Ul. Piłsudskiego 39 w Wałbrzychu (zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną i przedmiarem).
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) Ul. Andersa 48
6. TERMIN SKŁADANIA ofert: 06.09.2023 r., do godz. 10:30
Otwarcie ofert:7. Termin otwarcia ofert: 06.09.2023 r., godz. 11:00
Termin składania:2023-09-06
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
Wymagania:3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
4. Termin związania ofertą: 90 dni
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy wraz z podpisaną specyfikacją materiałową.
Przedmiar robót i specyfikacja materiałowa znajdują się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót.
Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej specyfikacji materiałowej, którą po zatwierdzeniu należy dołączyć do oferty. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Wioletta Szczepańska (tel. 74 887 05 15), e-mail: szczepanska-w@mzbwalbrzych.pl,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: