Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o
Adres: ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:nr tel. 15 864 26 41 wew. 44
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: ,,Remont dachu w celu zlikwidowania przecieków, wykonanie odgrzybienia budynku w Staszowie przy Ul. Szpitalnej 37B (lokal nr 1) oraz wykonanie remontu opaski wokół budynku"
Znak:GNR.7132.5.2023.VIII.
2. Przedmiot zamówienia: ..Remont dachu w celu zlikwidowania przecieków, wykonanie odgrzybienia budynku w Staszowie przy Ul. Szpitalnej 37B (lokal nr 1) oraz wykonanie remontu opaski wokół budynku".
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin składania ofert:
9.1. Oferty należy składać na adres e-mail: zamowienia@pgkim.pl w terminie do dnia 04. 09 2023 roku do godz. 11:00.
9.2. Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" stanowiącym załącznik nr 1 i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Termin składania:2023-09-04
Wymagania:3. Tryb postępowania: art. 2, ust.1,pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Termin zawiązania ofertą: 30 dni.
5. Sposób realizacji zamówienia:
5.1. Wykonawca musi przedstawić ofertę na zadanie określone w zamówieniu.
5.2. Wykonanie zamówienia musi zostać udokumentowane w formie protokołu odbioru.
5.3. Wykonawca zamówienia musi przedstawić kosztorys planowanych prac remontowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: NIE

7. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
7.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
7.2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi odpowiedzenie dokumenty potwierdzające jego wiedzę i doświadczenie.
7.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
11.1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje za pomocą poczty elektronicznej e-mailt a w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty, wybrany
11.2. Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
11.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
12. Inne postanowienia: W sprawach nieuregulowanych w zaproszeniu do składania ofert mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks Cywilny oraz przepisy innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zaproszenia.
Uwagi:8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
8.1. oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
8.2. kryterium -100% cena.

13. Załączniki: załącznik nr 1 Formularz oferty cenowej.
Rozporządzenia;
c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
15. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
Kontakt:10.1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 lub telefonicznie pod nr tel. 15 864 26 41 wew. 44.
10.2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest Pani Monika Forkasiewicz.
Numer dokumentu:GNR.7132.5.2023.VIII.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: