Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu
Organizator:POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A
Adres: ul. Damrota 8, 40-022 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:(+48 32) 710 63 40
Strona www:https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/441227
Opis:Remont dachu na budynku warsztatu położonego w Katowicach przy Ul. Asnyka 32
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/441227
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-07-01 15:30 2024-07-16 11:00
Termin składania:2024-07-16
Wymagania:2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w załączniku nr 1 do ZO - Przedmiarze robót oraz wzorze umowy (załączniku nr 9 do ZO).
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Zapytanie ofertowe oznaczone jest znakiem: KNKa11/2024/WNP-016439. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
4. Każdy z Wykonawców może przedłożyć tylko jedną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym w formie elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta może zostać złożona tylko na pełny zakres zamówienia.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Wykonawcy otrzymują dostęp do Platformy zakupowej PKP S.A. po zrealizowaniu procesu rejestracji pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl. Szczegółowa instrukcja składania ofert dostępna jest po zalogowaniu na platformie eB2B w menu ,,Pomoc".
8. Administratorem platformy zakupowej Zamawiającego jest firma eB2B Sp. z o.o., zapewniająca wsparcie w zakresie obsługi platformy zakupowej Zamawiającego (admin@eb2b.com.pl; +48 22 428 19 28).
9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie skanów oryginałów. Zgodnie z rozdziałem X ust. 4 ZO ,,Ofertę (tj. Formularz ofertowy) sporządza się w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem osobistym. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być uprawnione do reprezentowania Wykonawcy."
Grupa asortymentowa:
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Termin publikacji postępowania: 2024-07-01 15:30
Numer dokumentu:KNKa11/2024/WNP-016439
Źródło: Internet i własne
Załączniki: