Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi
Organizator:Gmina Miasto Chełmża
Adres: ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. toruński
Państwo: Polska
Telefon / fax:56 639 23 35
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje remont dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Owocowej 2 w Chełmży.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku do niniejszego zaproszenia - przedmiar robót.

UWAGA: przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego nie jest podstawą wyceny robót, stanowi tylko materiał pomocniczy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową w kwocie brutto z wyszczególnieniem kwoty netto oraz VAT należy przesłać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, do dnia 16 października 2018 r. (liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu) na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża - pocztą tradycyjną lub na adres gkmum@post.pl - pocztą elektroniczną, z dopiskiem/tematem ,,Oferta - remont dachu nad pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Owocowej 2 w Chełmży".
Termin składania:2018-10-16
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
Wymagania:WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert i sposób ich obliczania

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

P(x)=(Cmin/Cx ) * 100

P(x) - liczba punktów otrzymanych przez ofertę ,,x"

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych

Cx - cena oferty ,,x"

Maksymalna liczba punktów, które może być przyznana ofercie: 100.
Oferty złożone po terminie oraz niezgodne ze sposobem złożenia określonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
Kontakt:W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt z osobami prowadzącymi postępowanie, z p. Zdzisławem Stasikiem, e-mail stasikz@um.chelmza.pl , kontakt telefoniczny 56 639 23 35.
Numer dokumentu:GKM.7021.9.53.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: