Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu z przemurowaniem kominów budynku
Organizator:Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o
Adres: ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 842-37-41, tel. 74 842-42-00, faxtel. 74 847-74-77, tel. 74 887 05 10
E-mail:
Opis:Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Wałbrzyska 7w Mieroszowie
zaprasza do złożenia oferty na: termomodernizacja budynku
1. Przedmiot zamówienia: Remont dachu z przemurowaniem kominów budynku przy Ul. Wałbrzyskiej 7 w Mieroszowie (zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną i przedmiarem).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty:
Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) Ul. Andersa 48
6. TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.05.2023 r., do godz. 10:30
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 23.05.2023 r., godz. 11:00
Termin składania:2023-05-23
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej
Wymagania:Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy.
9. Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl. Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
UWAGA !!!
DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów oraz wzorem umowy, które zamieszczone są na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w strefie wykonawcy w zakładce pliki do pobrania.
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót.
Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z załączonej dokumentacji technicznej, która jest dostępna do wglądu w Dziale Technicznym pokój nr
24 oraz na stronie
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Uwagi:Termin związania ofertą: 90 dni
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Jasińska (tel. 74 887 05 10), e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: