Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont drogi dojazdowej
Organizator:Gmina Głuszyca
Adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wałbrzyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 84 59 479 fax 74 84 56 339, tel. 74 88 66 752
E-mail:
Opis:II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach, dz. nr 102".
2. Projektowany remont pokrywa się z istniejącą trasą i szerokością nawierzchni: szerokość jezdni bitumicznej ok. 2,5 m; szerokość poboczy po 0,5-0,6 m do granic działek.
3. Przedmiar prac:
1) obsługa geodezyjna;
2) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim;
3) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV;
4) remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm;
5) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej;
6) skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową;
7) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa;
8) pobocze - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm;
9) słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm;
10) przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych.
4. Roboty należy wykonać zgodnie z Projektem budowlanym wykonawczym i przedmiarem robót.
5. Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia branży drogowej.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 11.05.2018 r., do godz.

1400. Na kopercie należy zaznaczyć: Oferta na realizację zadania ,,Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach, dz. nr 102".
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres b.miszczuk@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, co nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału oferty z ewentualną późniejszą datą wpływu.
Termin składania:2018-05-11
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia - do dnia 29 czerwca 2018 r.
Wymagania:7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający wyznaczy osobę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12. Zamawiający odrzuci oferty, których treść nie będzie spełniała warunków niniejszego Zapytania ofertowego.
13. Zamawiający oświadcza, że posiada ważne zaświadczenie organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej wyrażające zgodę na realizację zadania.
14. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - 3 lata licząc od daty protokołu końcowego odbioru robót.
15. Zamawiający informuje, że zadanie współfinansowane jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową za realizację zadania.
4. W przypadku błędów w obliczeniach w ofercie, Zamawiający dokona poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, za cenę prawidłową będzie uważana cena jednostkowa netto.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie należytego wykonania robót oraz kopie uprawnień kierownika budowy.
3. Ocena ofert zostanie dokonana po dniu 14.05.2018 r., a o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie telefonicznie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Płatność za pełnienie wykonanie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 30 dni po odbiorze końcowym i złożeniu faktury VAT.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 100%
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie podpisana umowa.
Uwagi:Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).
Kontakt:VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Kazimierz Jerzyk; nr tel. 74 88 66 752, adresem email: k.jerzyk@gluszyca.pl
Numer dokumentu:IiR.271.2.9.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: