Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont dworku
Organizator:Gmina Żyraków
Adres: Żyraków 137, 39-204 Żyraków
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. dębicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 14 6087122, tel. 14 6807115
E-mail:
Opis:zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania pn.: ,,Remont dworku w Straszęcinie - sala ślubów"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont dworku w Straszęcinie - sala ślubów. UWAGA: Budynek dworku decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków jest wpisany do rejestru zabytków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki do niniejszego zaproszenia. UWAGA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWIERA SZERSZY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE PRACE ZAWARTE W PRZEDMIARZE ROBÓT.
Miejsce i termin składania ofert: 5. TERMIN SKŁADANIA:
Ofertę należy złożyć do dnia: 08.05.2023 do godz. 12.00, za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej (e-mail: gmina@zyrakow.pl),
- poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2023-05-08
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w okresie do 14.07.2023 r.
Wymagania:Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130 000 zł prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie Wójta Gminy Żyraków nr 1/2023 z dnia 02.01.2023r.) z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022,1710 ze zm.)
Zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba spełniająca zapisy art. 37a w/w ustawy.
3. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się ofert częściowych.
4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest:
Grzegorz Reguła - tel. 14 6087122 w godzinach od 8:00 -15:00, Katarzyna Wilk - tel. 14 6807115 w godzinach od 8:00 - 15:00,
Numer dokumentu:liGK.271.P30.14.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: