Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji budynku
Organizator:POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów
Adres: ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (85) 662 35 56
Opis:Przedmiot Zamówienia Odrębnego
1) Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Urzędu Pocztowego Jeziorany przy ul. Kajki 26.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
- przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ,
- dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - stanowiąca
Załącznik Nr 5 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy,
- projekt umowy - stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
3) Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
Specyfikacja:Miejsce zamieszczenia SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.poczta-polska.pl
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, ul. Kolejowa 26, 15-959 Białystok, pokój 105 (sekretariat) w terminie do
dnia 31.07.2018 r., do godz. 10:00.
Termin składania:2018-07-31
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2018 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest na zasadach określonych w SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2) Zamawiający zastrzega sobie, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest zawarcie
umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie przygotowania
i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia umowy.
3) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób niejawny. Zakres
informacji ujawnianych podczas postępowania jest określony w Rozdziale I SIWZ.
4) Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są
udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane z niniejszym
postępowaniem.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kod CPV:45453000-7
Numer dokumentu:PI.TPZGD.2600.052.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: