Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont elewacji budynku
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
Adres: ul. Ciepła 3, 18-500 Kolno
Województwo / powiat: podlaskie, pow. kolneński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 86 278 23 77, 798 078 420
Opis:I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Remont elewacji budynku przy Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10 w Kolnie
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Prace remontowe termomodernizacyjne elewacji budynków przy Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10 w Kolnie na podstawie określonego poniżej zakresu robót:
1) Demontaż istniejących parapetów okiennych, wykucie podokienników i demontaż obróbek blacharskich łącznie z rynnami i rurami spustowymi z całości budynków,
2) Umycie elewacji i jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym.
3) Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gładkimi o współczynniku X < lub = 0,038 o grubości 10 cm (wiatrołapy o grubości 5 em) przy użyciu gotowych zapraw klejących z wypełnieniem szczelin pianką poliuretanową, przygotowanie podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej w tynku SI-SIT uziarnienie 1,5 mm,
4) Wklejenie dodatkowej warstwy siatki na szczytach budynku do wysokości 3m. Na frontowej ścianie budynku do wysokości parapetów okien na parterze celem wzmocnienia miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne,
5) Docieplenie ościeży okien płytami styropianowymi o odpowiedniej grubości przy użyciu gotowych zapraw klejących do wykonania zakładu na ramę okna (pozostawić odkrytą pozostałość ramy okiennej o szerokości ok. 2 em.) wraz z montażem listew z okapnikiem na górnym glifie okien, przygotowanie podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej w tynku SI-SIT uziarnienie 1,5 mm,
6) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubości 0,5 - 0,55 mm. (parapety okienne na szerokości okna na podkładzie styropianu o grubości 2 em, uzupełnienie pianką poliuretanową widocznych ubytków w dociepleniu podokiennym, ogniomury, pas podrynnowy, nadrynnowy, wiatrołapy),
7) Wykonanie pokryć dachowych na daszkach balkonowych oraz wiatrołapach papą termozgrzewalną wierzchniego krycia grubość 5,2 mm,
8) Wymiana okienek piwnicznych (współczynnik przenikania ciepła U< lub = l,30W/m2K), montaż parapetów z blachy ocynkowanej o grubości 0,5-0,55 mm (okienka należy dobrać do istniejących otworów),
9) Montaż witryn okiennych w wiatrołapach w miejsce istniejących szyb, obróbka wykończeniowa,
10) Montaż rynien dachowych półokrągłych fi 150 i rur spustowych fi 120 z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm,
11) Montaż kratek wentylacyjnych,
12) Docieplenie cokołów płytami styropianowymi (styropian wodoodporny) o współczynniku X < lub = 0,034 o grubości 10 cm. Głębokość 1,0 m poniżej poziomu gruntu + folia kubełkowa. Powyżej gruntu tynk SI-SIT uziarnienie 1,5 mm,
13) Rozebranie istniejącej opaski budynku i wykonanie nowej z płytek betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem szczelin piaskiem (w przypadku opaski występującej w chodniku z kostki polbruk odtworzyć stan pierwotny),
14) Rozebranie posadzek balkonowych i usunięcie izolacji przeciwwilgociowej,
15) Wykonanie miejscowych napraw skorodowanych elementów barierek balkonowych, czyszczenie i malowanie całości balustrad farbą szybkoschnącą do metalu,
16) Wymiana istniejących szyb balustradowych na płyty z poliwęglanu komorowego w ustalonym kolorze,
17) Wykonanie nowych obróbek blacharskich balkonów,
18) Wyrównanie posadzek balkonów zaprawą wyrównującą z zachowaniem odpowiedniego spadku,
19) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na balkonach papą termozgrzewalną.
20) Wykonanie posadzek betonowych grubości ok. 5 cm na balkonach z zachowaniem odpowiedniego spadku,
21) Wykonanie posadzki balkonowej z gresu z cokłem ok 10 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej,
22) Miejscowe naprawy frontów, sufitów i ścian zewnętrznych płyt betonowych balkonów, wtopienie siatki, montaż listew z okapnikiem na narożu płyt sufitowych balkonu, przygotowanie podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej w tynku SI-SIT uziarnienie 1,5 mm,
23) Wykonanie napisów adresowych na szczytach budynków,
24) Remont schodów wejściowych do budynku z obłożeniem płytkami granitowymi,
25) Malowanie wewnątrz wiatrołapu: lamperia farbą olejną, powyżej lamperii i sufity farbą emulsyjną białą,
26) Wykonanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej,
27) Wywiezienie i utylizacja gruzu i złomu.
UWAGA!
Prace budowlane termomodemizacyjne należy wykonać w ramach określonego systemu dociepleń.
2. Dane budynku:
50 mieszkań, klatki 4, kondygnacje 5, długość 59,95m, szerokość 9,94 m, wysokość 15,00 m.
Miejsce i termin składania ofert: VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie Ul. Ciepła 3, pok. nr 9 w terminie do dnia 07.07.2022r. do godz. 12;00
Otwarcie ofert:IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ OGŁOSZENIA O WYNIKACH PRZETARGU 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2022r. o godz. 12;05 w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 10.
Termin składania:2022-07-07
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Cały przedmiot zamówienia - termin określa oferent wyłoniony w drodze przetargu.
Postulowany termin przez Zamawiającego:
- rozpoczęcie - lipiec 2022 r.
- zakończenie - 30 czerwiec 2023 r.
Wadium:10.000 zł
Wymagania:3. Przyjęta oferta przez Zamawiającego jest ostateczna i nie podlega zmianom.
II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny oraz podpisana przez oferenta lub przez upoważnionego przedstawiciela. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
2. Oferta winna zawierać:
a. Ceny netto i brutto, oraz uproszczony kosztorys robót,
b. Oświadczenie o gwarancji wykonania pełnego zakresu robót w cenach określonych w ofercie.
3. Załączniki w formie kopii powinny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
4. Wszystkie strony oferty, a także naniesione korekty winny być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
5. Oferta winna być skompletowana w kolejności załączników zgodnie z zapisem SIWZ oraz ponumerowana i spięta w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Oferta na remont elewacji budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10 w Kolnie".
7. Oferent może dokonać zmian w złożonej ofercie lub ją wycofać przed określonym terminem złożenia.
8. Oferent przed przystąpieniem do przygotowania oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się ze szczegółami planowanych prac remontowych
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
III. DOKUMENTY WYMAGANE DO OFERTY
1. Aktualny wyciąg z rejestru firmy.
2. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu opłatą składek na ubezpieczenie społeczne.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatą podatków związanych z działalnością.
4. Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego oferenta.
5. Referencje oferenta z ostatnich 2 lat.
6. Uprawnienia budowlane kierownika budowy (kopia).
7. Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu oferenta oraz informację o potencjale ekonomicznym i technicznych możliwościach wykonania zamówienia.
8. Oświadczenie o sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczenie o nie pozostawaniu w stosunkach zależności lub dominacji z zamawiającym i innymi uczestnikami postępowania przetargowego.
10. Dowód wniesienia wadium (kopia).
11. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia robót.
V. WADIUM PRZETARGOWE
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium w PLN należy wpłacić na Konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolnie Nr rachunku 79 8754 0004 0000 6767 2000 0010.
3. Za skuteczne wniesienie wadium uważa się wpływ środków na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3 dni z chwilą:
a. upływu terminu związania z ofertą,
b. zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru oferty,
d. unieważnienia przetargu przez Zamawiającego,
e. złożenia pisemnego wniosku przez oferenta o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert,
f. uznania oferty za nieważną.
5. Oferent wyłoniony w drodze przetargu, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz w przypadku braku możliwości zawarcia umowy z jego winy.
2. Wszystkie oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Oferent jest związany z ofertą od terminu jej złożenia do czasu rozstrzygnięcia przetargu, jednak nie dłużej niż 30 dni
2. Oferent wyłoniony w drodze przetargu pozostaje związany z ofertą do dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu.
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów.
3. Podczas otwarcia ofert komisja przetargowa sprawdza stan otwieranych kopert, podaje dane firmowe oferentów, dokonuje wstępną ocenę ważności ofert, następnie odczytuje cenę każdej z ofert i inne szczegóły, które uzna za istotne.
4. W przypadku wpływu jednej ważnej oferty, przetarg uznaje się za ważny.
5. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną przez komisję przetargową odrzucone.
6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, komisja może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.
7. Komisja przetargowa poinformuje oferentów pisemnie o wyniku przetargu.
8. Wyłoniony w drodze przetargu oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
1. W niniejszym postępowaniu przetargowym nie mają zastosowania przepisy odwoławcze.
Kontakt:VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę składać na adres e-mail:
gzm@smkolno.pl lub telefonicznie: 86 278 23 77 kom. 798 078 420
Źródło: Internet i własne
Załączniki: