Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14774272 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Remont instalacji elektrycznej
Organizator:ZGM w Grodzisku Mazowieckim
Adres: ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grodziski
Państwo: Polska
Telefon / fax:sekretariat: tel. 022 755 52 31 fax. 022 755 68 12
E-mail:
Opis:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty na remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 (pustostan) w budynku przy ul. Traugutta 19 w Grodzisku Maz.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 26.01.2018
Oferty należy składać:
- pisemnie w sekretariacie zakładu, ul. Sportowa 29, Grodzisk Maz.
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: tt@zgmgrodzisk.pl
Termin składania:2018-01-26
Wymagania:Kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest:
Cena (C) brutto - 80% przy 8% podatku VAT
Termin wykonania prac (T) - 20% /ilość dni od podpisania umowy/
Ocena będzie dokonywana w następujący sposób według wzoru:
P = (Cn : Cb) x 100 pkt x 80% + (Tn : Tb) x 100 pkt x 20%
gdzie
P - liczba punktów przyznanych dla ocenianej oferty
Cn - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
Tn - termin najkrótszy ze wszystkich ważnych ofert
Tb - termin oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS,
- uprawnienia zawodowe,
- wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy z terminem wykonania prac,
- podpisany szkic lokalu,
Uwagi:ADRESY E-MAIL:
Sekretariat: biuro@zgmgrodzisk.pl
Wodomierze: wodomierze@zgmgrodzisk.pl
Przetargi: przetargi@zgmgrodzisk.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: