Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-03-08
Przedmiot ogłoszenia:Remont instalacji próboodbiorników
Organizator:TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Zakład Wytwarzania Kraków
Adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:,,Remont instalacji próboodbiorników wód procesowych w hali demineralizacji wody w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków"
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont instalacji próboodbiorników wód procesowych w hali demineralizacji wody w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków".
1.2 Remont zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, wykonanej zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej Załącznik nr 1 i Arkusza wyceny do Specyfikacji technicznej Załącznik nr 1A, które stanowią integralną część SIWZ i Umowy.
1.3 Przed przystąpienie do remontu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację wykonawczą do zatwierdzenia.
1.4 Przewidywany czas realizacji Zamówienia -120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 23.03.2018 r. do godz. 12 w siedzibie Zamawiającego TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza w sekretariacie na II piętrze (pokój nr 204) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 14:00 w sposób określony w pkt. 2 Specyfikacji.
Możliwość wjazdu na teren Zamawiającego:
W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania Nowa celem złożenia oferty, uczestnictwa w przetargu bądź innym, Oferent zobowiązany jest jeden dzień przed planowaną wizytą do elektronicznego zapowiedzenia się w Departamencie Logistyki i przekazaniu na adres:
o Anna Mazur - anna.mazur@arcelormittal.com;
o Dariusz Barnaś - dariusz.barnas@arcelormittal.com; następujących danych:
o nazwa firmy,
o imię i nazwisko,
o nr dowodu osobistego,
o marka pojazdu,
o numer rejestracyjny samochodu,
o cel wydania przepustki.
Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, po okazaniu dowodu osobistego.
Otwarcie ofert:12. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.
Termin składania:2018-03-23
Wadium:nie wymagane
Wymagania:1.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
1.6 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
1.7 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
7. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena -100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostatecznej oraz pozostałych kryteriów występujących w ofercie.
10.1 Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizja lokalna odbędzie się w pokoju nr 318 w Budynku Administracyjnym Zakładziu Wytwarzania Kraków, ul. Ujastek 1, 31-752 dniu 14.03.2018 r. o godzinie 9-. Oferent ma obowiązek poinformować o udziale w odbyciu wizji do dnia 13.03.2017 r. do godz. 12-, przesyłając jednocześnie dane osób (imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę pojazdu oraz nazwę firmy), które będą w niej uczestniczyły.
Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek znajdującym się przy bramie nr 2 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, wjazd od ul. Mrozowej.
Osobami do których należy przesłać powyższe dane są:
o Anna Mazur - e-mail : anna.mazur@arcelormittal.com ,tel.: 12 211 27 76;
o Dariusz Barnaś - e-mail: dariusz.barnas@arcelormittal.com , tel.: 12 211 27 07;
Osoby, które będą brały udział w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelkę odblaskową, kask ochronny z zapięciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne. Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej.
Numer dokumentu:FL/KR/126/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: