Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatek schodowych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przylesie" w Lesznie
Adres: ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Leszno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48 (65) 526 95 55
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przylesie" w Lesznie
ogłasza przetarg nieograniczony na.:
Remont klatek schodowych - Tadeusza Rejtana 5,6,7
Przedmiotem zamówienia jest:
Usługi w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres prac określa SIWZ.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Specyfikacja:Materiały przetargowe można uzyskać na stronie www.sm-przylesie.pl w zakładce przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć do siedziby jednostki Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przylesie" w Lesznie,
ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno, sekretariat
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 29.05.2023 roku o godz. 10.00. Oferty po tym terminie zostaną zwrócone
bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: ,,Przetarg na remont
klatek schodowych - postępowanie SMP-7/2023". Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by
umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej do Zamawiającego po terminie.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przylesie" w Lesznie, ul. Tadeusza Rejtana 43, 64-100 Leszno, sala konferencyjna, dnia 29.05.2023 roku o godz. 10.30. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w Postępowaniu.
Termin składania:2023-05-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
- do 31.10.2023 r.
Wadium:- 2.000,00 zł.
Wymagania:Wadium jest wymagane:
- 2.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert:
- oferowana cena - waga 85%
- referencje - waga 10%
- gwarancje - waga 5%
W przypadku nieobecności
Wykonawcy przy otwarciu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego
wniosek.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Podstawa prawna: kodeks cywilny.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Bieńczak, tel: +48 (65) 526 95 55
Numer dokumentu:SMP-7/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: