Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-03-18
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej
Organizator:ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o
Adres: PLAC WARSZAWSKI 10, 41-800 ZABRZE
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (032) 272 29 96
Opis:na wykonanie robót budowlanych, usług:
Remont klatki schodowej przy ul. Zgrzebnioka 7 w Zabrzu.
Zakres prac:
- zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych - 100%
- zeskrobanie i zmycie starej farby - 100%
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (ścian, sufitów i biegów schodowych)
- 50%
- odbicie luźnych, głuchych i odstających tynków wewnętrznych ścian klatek
schodowych i ich uzupełnienie (tynki kat. II) - 50%
- montaż narożników - kątowników aluminiowych, ochronnych - 100%
- czyszczenie przez szczotkowanie ręczne stalowych konstrukcji (balustrady) - 100%
- czyszczenie przez szczotkowanie ręczne drewnianych pochwytów - 100%
- dwukrotne szpachlowanie ścian lamperii - 100%
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów - 100%
- dwukrotne położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach - 100%
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii - 100%
(kolorystyka do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty)
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych - 100%
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - 100%
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm - 100%
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi balustrad i poręczy drewnianych - 100%
- wymiana drzwi wejściowych do piwnicy - 1 szt.
- likwidacja barierek przy oknach klatki schodowej - 100%
- remont stopnic w klatce schodowej- opis w uwagach
- dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic przy tylnym wejściu - 100%
- oczyszczenie, przygotowanie do malowania ścian w korytarzach piwnicznych - 100%
- białkowanie korytarzy piwnicznych - 100%
- montaż koryt poziomych i pionowych z PCV na instalację teletechniczną (pionowych
100x40 i poziomych o wym 60x40 mm),
- montaż nowej gabloty informacyjnej - 1 szt.
- malowanie skrzynek piwnicznych
- mycie posadzek po robotach malarskich - 100%
- w wycenie prac należ ująć również:
a. wywóz gruzu na wysypisko (jeżeli dotyczy)
Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę wraz z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 210, piętro II
Termin składania ofert upływa dnia 28.03.2019r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona:
ZBM-TBS - KONKURS OFERT - Nr 048 REB V Nr 12/2019
Remont klatki schodowej przy ul. Zgrzebnioka 7 w Zabrzu
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Termin składania:2019-03-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 2019-2020r.
Wymagania:UWAGI:
Remont stopnic:
- zerwanie starych kątowników ochronnych ze stopni schodowych - 100%
- przygotowanie powierzchni i przyklejenie nowej wykładziny- 100%
- dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic po obu stronach wykładziny - 100%
- montaż nowych kątowników ochronnych - mosiężnych, na stopniach schodowych
(powierzchnia kątownika zlicowana z powierzchnią stopnicy) - 100%
Do kosztorysu ofertowego należy wliczyć montaż nowych koryt PCV
(pionowych 100x40 i poziomych o wym 60x40 mm), do których przeniesiona
zostanie instalacja teletechniczna, demontaż starych koryt (w której znajduje się
instalacja teletechniczna) oraz przeniesienie istniejącej instalacji teletechnicznej
ze starych koryt do nowo wykonanych.
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym
zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres -
ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y)
ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczy
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.
Kontakt:Informacji w sprawie zamówienia udziela REB V tel. (032) 272 29 96
Agnieszka Okołów- Inspektor ds. techniczno-administracyjnych
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Numer dokumentu:048 REB V Nr 12/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: