Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont klatki schodowej
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wikp
Adres: Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Województwo / powiat: lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:95 738 71 01
Opis:remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wawrzyniaka 74 w Gorzowie Wielkopolskim
Przedmiot robót budowlanych obejmuje remont klatki schodowej w zakresie: roboty malarskie, tynk mozaikowy, remont
podestów i schodów drewnianych, zgodnie z załączonym kosztorysem ,,ślepym" stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia,
Miejsce i termin składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i odpowiednio opisanej kopercie w sekretariacie ZGM ul. Wełniany Rynek 3, pok.
12 do dnia 08 lipiec 2020r. godz. 08:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, po wcześniejszym ustaleniu przez strony terminu spotkania.
Termin składania:2020-07-08
Miejsce i termin realizacji:Warunki realizacji:
o termin wykonania robót: 2 miesiące od dnia podpisania umowy
Wymagania:1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
3. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób umożliwiający identyfikację miejsca jej
przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem,
w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
6. i Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające
wymogów formalnych.
7. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu, z zastrzeżeniem pkt. 13 i 14 podlega
odrzuceniu.
8. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
9. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
10. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna
najkorzystniejsza oferta.
11. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
12. Zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią zaproszenia
za zgodą wykonawcy uzyskaną najpóźniej przed podpisaniem umowy.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych/zamlennych w stosunku do wymaganych
w zaproszeniu, wyłącznie za akceptacją wspólnoty mieszkaniowej i przy braku zastrzeżeń Inspektora Nadzoru.
14. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje
najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
15. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną,
Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona
możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje,
podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
17. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie
Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani
do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
18. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail
wskazany w złożonej ofercie.
19. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701
Kodeksu Cywilnego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do:
1} jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.,
póz, 701 ze zm.) - gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
2) 2) wyposażenia pracowników bezpośrednio świadczących usługę w odzież ochronną spełniającą wymagania
przepisów BHP, oznaczoną danymi umożliwiającymi identyfikację Wykonawcy
Uwaga! Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji aktualnej kopii opłaconej polisy OC wraz
z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu
polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia
Numer dokumentu:TZP-002/10WM -ADM2/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: