Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Remont kominków wentylacyjnych
Organizator:Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Remont kominków wentylacyjnych na stropie w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie

Przedmiotem zamówienia jest:
Remont kominków wentylacyjnych na stropie w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy
ul. Słowackiego 17 w Szczecinie

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2a i 2b do IWZ)
Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe, np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.), będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Obiektu.
Miejsce i termin składania ofert: Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: ,,Remont kominków wentylacyjnych na stropie w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie"
zawierającą:
formularz ofertowy + oświadczenie - wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,
kosztorys ofertowy - sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2a i 2b do IWZ).

należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 408, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 1100.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 408 o godzinie 1130.
Termin składania:2019-05-06
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania robót: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:V. Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe.

VI. Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz
z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział
w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VII. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

VIII. Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.
Uwagi:ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie
Załącznik nr 2a Przedmiar robót (.pdf)
Załącznik nr 2b Przedmiar robót (.ath)
Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 4 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm
zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna administratora danych
II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie
z punktem 4 ,,Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych" ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.
IX. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
XII. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia bez oceny oferty w trzech kolejnych procedurach z udziałem Wykonawcy, który uprzednio odstąpił od zawarcia umowy
z Zamawiającym.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
Kontakt:X. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

1. Kierownik Działu Technicznego - mgr inż. Anna Marel-Palenica, e-mail: amarel@zut.edu.pl
2. Specjalista ds. budowlanych - Grażyna Soboń, e-mail: gsobon@zut.edu.pl
Numer dokumentu:ZUT/ATT/231-512/19/GS, 30/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: