Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Remont kuchni
Organizator:Gmina Wieruszów
Adres: ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 78 32 610, fax 78 32 611, 627832628
E-mail:
Opis:II. Opis przedmiotu zamówienia:
,,Remont kuchni w budynku Sali OSP w miejscowości Jutrków Gmina Wieruszów".
III. Szczegółowy zakres prac przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:
1) skucia nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach pionowych na
powierzchni - 60,00 m2,
2) gruntowania podłoża preparatami gruntującymi-powierzchnie pionowe na powierzchni
- 60,00 m2,
3) licowania ścian płytkami na wysokość 1,50 m o wymiarach 20x20 cm na klej na
powierzchni - 60,00 m2,
4) pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną na powierzchni - 94,00 m2, z tym
zastrzeżeniem, że kolor płytek oraz farby preferowany jest jasny, a ostateczny kolor
należy uzgodnić z Prezesem Zarządu Straży Pożarnej w Jutrkowie.
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobami (zasób ludzki, sprzęt) do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej realizację przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością
i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ono służy, z uwzględnieniem
aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać lub złożyć terminie do 29 lipca 2019 roku, godz. 15.00 na
dostarczonym formularzu w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w
Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres:
inwestycje@wieruszow.pl
Na kopercie umieścić :
* nazwę i adres Zamawiającego
* nazwę i adres Wykonawcy
* z dopiskiem
OFERTA NA:
,,Remont kuchni w budynku Sali OSP w miejscowości Jutrków Gmina Wieruszów"
Termin składania:2019-07-29
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania umowy do dnia 15 październik
2019r.
Wymagania:V. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto
jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym
cena wykonania ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.
Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
VI. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania zadania.
VII. Forma złożenia oferty :
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu,
2) Oferta powinna być czytelna,
3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną. Niniejsze zapytanie ofertowe
nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki
zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia
postępowania.
Kontakt:VIII Osoby do kontaktu:
o Elżbieta Korpeta, pokój nr 65, tel. 627832628
Numer dokumentu:ZI.271.1.59.2019 Ek
Źródło: Internet i własne
Załączniki: