Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14994159 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-02
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni chodników
Organizator:Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
Adres: ul. Bałtycka 20, 11-400 Kętrzyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 089/752 -36-15 (wew. 67); 504 878 345
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
1) Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie polegający na przełożeniu istniejących nawierzchni chodników.
2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę wykonawca może złożyć faksem, drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w pokoju nr 22 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, kod 11-400, przy ul. Bałtycka 20.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie polegający na przełożeniu istniejących nawierzchni chodników.
z dopiskiem: RDW.K/3221/33/DM/40/2018
(nr postępowania)
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę.
2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 12.03.2018 r., do godziny 9.00.
3) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawcę po terminie składania ofert.
Termin składania:2018-03-12
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia wynosi do dnia 31.10.2018r.
Wymagania:5) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych*.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą, powoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW >>
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.*
1) Zamawiający nie wymaga składania dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
b) formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza;
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ŁUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.
- faksem na nr 89 752 33 44;
- e - mail: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
- pisemnie na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
sprawy proceduralne i techniczne- Marcin Drabarz, tel. 089/752 -36-15 (wew. 67); 504 878 345;
Kod CPV:45.23.32.22-1, 45.23.31.40-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: