Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15496253 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-05
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni drogi
Organizator:Urząd Gminy w Herbach
Adres: Lubliniecka 33, 42-284 Herby
Województwo / powiat: śląskie, pow. lubliniecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL.: (4834) 3574100 TEL.: (4834) 3574101
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia:
,,Remont nawierzchni drogi w miejscowości Braszczok"
Realizacja zamówienia polega na wykonaniu robót związanych z korekcyjnym frezowaniem
istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej w m. Braszczok gmina
Herby. Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Gminy
Herby tj. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33, kancelaria pok. nr 8 I piętro w formie
pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu osobiście lub listownie w terminie do dnia
12.06.2018 do godz.12:00 (decyduje data wpływu do zamawiającego).
Termin składania:2018-06-12
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia :
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem do dnia 20.07.2018r.
Wymagania:2. Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014
Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.
3. Warunki wymagane od Wykonawców:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Wymagany Kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności drogowej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana
osoba posiadają wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego
jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane-36 miesięcy.
4. Informacje o dokumentach składających się na ofertę:
Na zawartość oferty składa się:
a) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
c) Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)
Oświadczam (my), iż spełniam warunki dotyczące:
- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
- Posiadania wiedzy i doświadczenia
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia
d) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
e) Wykaz osób (kierownik robót) wraz z oświadczeniem dot. uprawnień
6. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena: 100% - ryczałt
W przypadku wysłania oferty
pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferty złożone po terminie lub w innej formie Cnp, faksem lub e-mailem) nie będą rozpatrywane. Do
oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Każdy wykonawca może
złożyć tylko jedna ofertę. Na kopercie należy umieścić napis ,,Remont nawierzchni drogi w
miejscowości Braszczok" i "nie otwierać przed 12.06.2018 godz.12:00" oraz nazwę i adres
zamawiającego , nazwę i adres wykonawcy. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi
wykonawca. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela należy
przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony
internetowej oraz poczty elektronicznej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub
e - mailem miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się , że wykonawca którego
oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia
umowy.
Kontakt:7. Osoba z Gminy Herby uprawniona do kontaktu:
Pan Tomasz Cholerzyński tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: inwestycje@herby.pl
Numer dokumentu:IZ.271.43.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: