Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Remont nawierzchni tarasu w lokalu użytkowym
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Adres: ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: /56/657 75 00, faks: /561657 75 04
Opis:2. Przedmiot zamówienia
Remont nawierzchni tarasu w lokalu użytkowym na I piętrze w pawilonie handlowym przy Ul. Gagarina 152
Toruniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Projekt budowlany - remont nawierzchni tarasu w pawilonie handlowym przy Ul. Gagarina 152 (etap II)
2) Przedmiar robót - remont nawierzchni tarasu w pawilonie handlowym przy Ul. Gagarina 152 (Dział:
TARAS)
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - w
zakresie dotyczącym remontu nawierzchni tarasu w lokalu użytkowym na I piętrze w pawilonie
handlowym przy Ul. Gagarina 152.
UWAGA: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WYKONANIE REMONTU
NAWIERZCHNI TARASU W LOKALU UŻYTKOWYM NA I PIĘTRZE W PAWILONIE HANDLOWYM
PRZY UL. GAGARINA 152.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NIE OBEJMUJE WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z
REMONTEM NAWIERZCHNI W ŁĄCZNIKU POMIĘDZY ULICAMI GAGARINA I
ŁUKASIEWICZA, KTÓRE OKREŚLONE SĄ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ W
PRZEDMIARZE JAKO ETAP I.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową (projekty,
przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków
naboru ofert, umową a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy
technicznej.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń, w pokoju nr 16
(kancelaria) w terminie do dnia 14.09.2020 do godz. 14:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: ,,Nabór ofert: wykonanie remontu nawierzchni
tarasu w lokalu użytkowym w pawilonie handlowym przy Ul. Gagarina 152 w Toruniu.". Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane przez zamawiającego.
Termin składania:2020-09-14
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia:
6 TYGODNI
Wymagania:TRYB:
Zamówienie o wartości poniżej 30.000 EURO - do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych - otwarty nabór ofert
4. Warunki udziału w naborze ofert
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości;
c) należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o
wartości minimum 30 000 złotych brutto każda.
Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, zamawiający uzna robotę
budowlaną dotyczącą obiektów budownictwa kubaturowego, w zakresie ich budowy, przebudowy, modernizacji
łub remontu,
Za datę wykonania roboty uznaje się datę zakończenia robót.
d) dysponują osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w łącznym wymiarze czasu pracy nie
mniejszym niż 2 pełne etaty, które bezpośrednio będą wykonywać czynności w zakresie robót remontowych.
W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się, że w wykazie wskazany zostanie
dany przedsiębiorca pod warunkiem, że osobiście będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.
5, Wykaz oświadczeń lub dokumentów
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
1/ Wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;
2/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4/ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5/ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz czy zostały prawidłowo ukończone - zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3;
W wykazie należy wskazać roboty budowlane co najmniej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunków udziału w naborze wskazanych w punkcie 4 SWNO.
6/ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
7/ Oświadczenie wykonawcy wskazujące części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców.
Wszystkie dokumenty, oświadczenia, kserokopie i odpisy dokumentów muszą być podpisane lub poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodną z danymi
podanymi w akcie rejestrowym lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć dokumenty, z których jednoznacznie wynikać będzie uprawnienie osób podpisujących lub
poświadczających za zgodność dokumenty, do reprezentowania oferenta. Ofertę należy sporządzić w języku
polskim.
Jeżeli ofertę składają wykonawcy działający w formie spółki cywilnej, należy złożyć zaświadczenia wskazane w
punktach 4 oraz 5 wystawione na spółkę cywilną oraz odrębnie na wszystkich wspólników spółki cywilnej.
W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty
polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego naboru.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o uzupełnienie, w
wyznaczonym terminie, brakujących lub zawierających błędy dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Cena-100%
8. Wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWNO.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert, które nie będą odpowiadać wymaganiom
określonym przez zamawiającego, a także ofert, które będą niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Zamawiający może w szczególności nie rozpatrywać ofert złożonych przez wykonawcę:
- który w okresie 24 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania uchylił się od zawarcia umowy w
postępowaniach organizowanych przez zamawiającego, pomimo że jego oferta została wybrana jako
najkorzystniej sza,
- który w okresie 24 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co skutkowało rozwiązaniem umowy lub odstąpieniem od umowy.
W toku badania ofert zamawiający może zwrócić się do wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert, w szczególności elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Sposób obliczenia ceny
1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Oferta musi
zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej, zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną realizacji przedmiotu zamówienia, w
szczególności z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
2. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy według parametrów, standardów /jakości/ nie
niższych niż wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej (projekt), specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji warunków naboru ofert oraz umowie oraz przy użyciu
materiałów i urządzeń o właściwościach i parametrach, nie gorszych niż wskazane w tych dokumentach.
4. W przypadku materiałów podanych z nazwy (poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych) dopuszcza się wskazanie w ofercie materiałów
równoważnych, przy czym zaoferowane materiały muszą mieć parametry i właściwości nie gorsze niż materiały
podane w przedmiarze, dokumentacji projektowej, STWiORB, specyfikacji warunków naboru ofert oraz
umowie. Materiały podane z nazwy (poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła
lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych) stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
5. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o dokumentację projektową (projekty, przedmiary), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień specyfikacji warunków
naboru ofert oraz umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wycenić pełen zakres robót wynikający łącznie z dokumentacji projektowej
(projekty, przedmiary), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacji
warunków naboru ofert oraz umowy.
Przedmiar robót załączony do SIWZ, ma charakter informacyjny, a wykonawca w cenie ryczałtowej winien
uwzględnić również elementy nie ujęte w przedmiarze, które są niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z
dokumentację projektową (projekty, przedmiary), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, wiedzą techniczną, specyfikacją warunków naboru ofert oraz umową. Skutki pominięcia w cenie
ofertowej elementów mających wpływ na koszt realizacji zamówienia obciążają wykonawcę.
Ceny za wykonanie robót należy wpisać we właściwe miejsce w formularzu ofertowym. Wartości w formularzu
ofertowym należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku stosując zasadę, że kwoty należy
zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych
omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych
omyłek polegających na niezgodności oferty z SWNO, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
Jeżeli przy wypełnianiu formularza ofertowego popełnione zostaną omyłki rachunkowe zamawiający poprawi
powyższe omyłki przyjmując za prawidłowe:
- zasady zaokrągleń wskazane powyżej,
- ceny netto wskazana w formularzu ofertowym.
Kontakt:OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
- w zakresie spraw formalnych: Marek Dębski, Maciej Kilaszewski tel. 1561657 75 55
- w zakresie spraw merytorycznych: Mariusz Gęsiński tel. /56/ 657 75 50
Numer dokumentu:ZPM-36/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: